Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας: Καθολική ασφάλιση κατοικιών για σεισμούς

 

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση τέθηκε από τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας και Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας Eurolife ERB, στην 20η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών στο Costa Navarino. Αφορά στην  καθολική ασφάλιση των κατοικιών στην Ελλάδα έναντι του φαινομένου Σεισμού. 

Η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ερρίκο Μοάτσο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και Πρόεδρο της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ , εκτός των άλλων περιλάμβανε πρόταση για ένα κοινό σύστημα ασφάλισης των κατοικιών έναντι του φαινομένου Σεισμού προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή, με κοινούς όρους ασφάλισης (ορισμός κάλυψης, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις) και ενιαία απαλλαγή για ευκολότερη κατανόηση από το καταναλωτικό κοινό.

“Η εκ των υστέρων αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών μιας καταστροφής από το Κράτος, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν είναι επαρκής και δεν είναι αποτελεσματική (μερική κάλυψη, αβεβαιότητα ως προς το ύψος της αποζημίωσης υπό την μορφή δωρεάν κρατικής αρωγής, επιβάρυνση προϋπολογισμού-μη προγραμματισμένη, καθυστέρηση, μη δίκαιη κατανομή του κόστους στους πολίτες)”

Επιπλέον η πρόταση περιλάμβανε την επέκταση της καθολικής ασφάλισης έναντι και άλλων καταστροφικών κινδύνων όπως πλημμύρα και δασική πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η πληροφορία ότι παρόλο που η Ελλάδα είναι πρώτη σε ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη με ποσοστό 70%, οι κατοικίες παραμένουν ανασφάλιστες με ποσοστό 85%!

Σήμερα η παροχή ασφάλισης Σεισμού αποτελεί μια προαιρετική παροχή για όλα τα συμβόλαια περιουσίας κατοικιών και επιχειρήσεων εκτός από τα συμβόλαια ενυπόθηκων ακινήτων που περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.

 

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ AXA

Η πρόταση της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση των πολιτών και της χώρας έναντι του κινδύνου του σεισμού (video)

Κατευθύνσεις για ένα πλαίσιο συστήματος

 • Μια απλή στη λειτουργία της ασφάλιση των κτιρίων κατοικιών (διαμερίσματα και ανεξάρτητες κατοικίες)
 • Ένας απλός τρόπος υπολογισμού ασφαλισμένου ποσού (π.χ. ασφάλιση σε 1οκίνδυνο με ασφαλισμένη αξία ανακατασκευής μιας κανονικής κατοικίας 1.000 € ανά τ.μ.)
 • Ένα σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών (π.χ. ανώτατο όριο 120 τ.μ. που καλύπτει συνολικά το 87% των κατοικιών)
 • Χρειάζεται να ρυθμιστούν οι τυχόν εξαιρέσεις (π.χ. για εξοχικές ή με κοινωνικά κριτήρια) καθώς και ειδικές διατάξεις για ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους (π.χ. παλιές κατασκευές χωρίς αντισεισμική θωράκιση σε επικίνδυνες γεωγραφικές περιοχές)
 • Με κοινούς όρους ασφάλισης (ορισμός κάλυψης, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις) και ενιαία απαλλαγή για ευκολότερη κατανόηση από τον καταναλωτή

 Καλυπτόμενοι κίνδυνοι: ένα εξελισσόμενο σύστημα

 • Αρχικά μπορούν να καλύπτονται οι ζημιές από σεισμό και επακόλουθά του (πυρκαγιά, έκρηξη, τσουνάμι) που αποτελεί διαχρονικά τον πλέον σημαντικό καταστροφικό κίνδυνο της χώρας
 • Σε 2ηφάση, να γίνει επέκταση για κάλυψη και από άλλους καταστροφικούς κινδύνους (πλημμύρα, δασική πυρκαγιά)
 • Αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των κινδύνων πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς –ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα τραγικά συμβάντα –ωστόσο απαιτούνται κάποιες πρόσθετες μελέτες

Διαχείριση ασφαλίσεων και ζημιών

Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και οργάνωση και μπορούν να αναλάβουν να:

 • Εκδίδουν και διαχειρίζονται τα ασφαλιστήρια και να εισπράττουν τ’ ασφάλιστρα
 • Ενημερώνουν τους πολίτες για την αξία της πρόληψης και προετοιμασίας –το κόστος της πρόληψης για την κοινωνία είναι χαμηλότερο από το κόστος της αποκατάστασης –και για τους κινδύνους που διατρέχει η περιουσία τους και την αξία της ασφάλισης –η ασφάλιση είναι προστασία της περιουσίας μας
 • Εξασφαλίζουν, μέσω της μεγαλύτερης διείσδυσης και της διασποράς του κινδύνου, οικονομικότερα ασφάλιστρα
 • Διαχειρίζονται τις ζημιές και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις
 • Συντονίζουν τις εργασίες πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης των ζημιών σε συνεργασία με κρατικά κλιμάκια και το ΤΕΕ
 • Γενικά να λειτουργεί η αγορά υπέρ του καταναλωτή που θα έχει την δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής εταιρίας

Κάλυψη-χρηματοδότηση του κινδύνου

 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια για να αναλάβουν τον κίνδυνο –και με την παροχή αντασφαλιστικής κάλυψης που εξασφαλίζουν από την διεθνή αγορά
 • Εκτιμάται ότι υπάρχει ικανή προσφορά συμπληρωματικού του υφιστάμενου capacity για την κάλυψη των ζημιών –καλύπτεται επαρκώς ο συσσωρευμένος κίνδυνος που προκύπτει

Συμμετοχή-ρόλος ενός φορέα

 • Μια ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση σε ένα ποσοστό από έναν φορέα, κρατικό ή μη, (επιλογή), μεγιστοποιεί την πρόσβαση και αξιοποίηση μηχανισμών χρηματοδότησης και πέραν της αντασφάλισης (π.χ. καταστροφικά ομόλογα, κλπ.)
 • Επίσης, μπορεί να προσφέρει λύσεις για την ομαλή λειτουργία του συστήματος όπως:
 • Πρόσθετος μηχανισμός σταθεροποίησης ασφαλίστρου σε περίπτωση αύξησης μετά από μεγάλο συμβάν
 • Πρόσθετος εγγυητικός μηχανισμός (μέσω δημιουργίας ειδικού κεφαλαίου) σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος πέραν των προβλεπόμενων από το πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας που οδηγεί σε αδυναμία κάλυψης του συνόλου των ζημιών από μια ασφαλιστική εταιρία (insurer of last resort)
 • Ανάληψη αυξημένου ποσοστού για ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους = διευκόλυνση λειτουργίας της αγοράς –κοινωνικός ρόλος του φορέα

Πλεονεκτήματα του συστήματος για τους πολίτες

 • Ασφαλίζεται η πλειοψηφία των κατοικιών –προστατεύονται οι περιουσίες ενώ ελαχιστοποιείται το κόστος ανά κατοικία
 • Εξασφαλίζονται κατά τρόπο συστηματικό οι οικονομικοί πόροι για την αποκατάσταση των ζημιών
 • Εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες –οι αποζημιώσεις καταβάλλονται γρήγορα από τις ασφαλιστικές εταιρίες
 • Κατανέμεται με δικαιότερο τρόπο το κόστος (ασφάλιστρο)
 • Ενημερώνονται οι πολίτες για τους κινδύνους, αποκτούν συνείδηση του κινδύνου και προβαίνουν σε λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό είναι εφικτό
 • Απαλλάσσεται το Κράτος από την υποχρέωση να αποζημιώσει εξοικονομώντας πόρους
 • Αξιοποιούνται οι υποδομές τις ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς

 

ΠΗΓΗ: Nextdeal

SHARE