ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση 14,8% στα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor αυξήθηκε κατά 13,2% το εννεάμηνο του 2018, σε 1.599,4 εκ. ευρώ έναντι 1.413,4 εκ. ευρώ(1) για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι συνέχισαν να μεγαλώνουν, όσο και στην αύξηση των τιμών των μετάλλων. Στα προϊόντα που υπήρχε επιπρόσθετη δυναμικότητα σημειώθηκε μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή της αγοράς.

Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρεάζει θετικά την κερδοφορία και το a-EBITDA μέσω του ευρύτερου και ποιοτικότερου προϊοντικού φάσματος.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16,0 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, έναντι 28,4 εκ. ευρώ του εννεάμηνου του 2017.  Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 124,6 εκ. ευρώ (9Μ 2017: 129,5 εκ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 7,4% σε 108,6 εκ. ευρώ (9M 2017: 101,1 εκ. ευρώ).  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 52,9 εκ. ευρώ.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 10,3% για το εννεάμηνο του 2018 ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,4 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, αύξηση κατά 14,8% από 37,8 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 66,0 εκ. ευρώ, και αφορούν κυρίως το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου. Το επενδυτικό πρόγραμμα του τομέα σωλήνων χαλκού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα με την αυξημένη δυναμικότητα να αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα οικονομικά μεγέθη.

(1) Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου του εννεαμήνου και τριμήνου 2017, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ElvalHalcor τα οποία προετοιμάστηκαν proforma και απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2017. Τα κέρδη ανά μετοχή για το εννεάμηνο του 2017 υπολογίζονται με 273.961.959 μετοχές, ίσο με τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν προς τους μετόχους της απορροφώμενης “ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” .

Ποσά  σε χιλ. ευρώ Συγκρίσιμα Ενοποιημένα
για τους 9 μήνες που έληξαν την 30.09
 
Συγκρίσιμα Ενοποιημένα
για τους 3 μήνες 01.07-30.09
 
2018 2017(1) 2018 2017(1)
Πωλήσεις 1.599.424 1.413.404 546.261 479.361
Μεικτό Κέρδος 126.243 127.509 42.752 38.696
EBITDA 124.613 129.500 42.117 38.858
a-EBITDA 108.610 101.109 39.866 35.183
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 78.103 85.406 26.405 24.330
Καθαρό Χρημα/κο Κόστος (24.913) (27.786) (7.515) (8.996)
Κέρδη πριν από φόρους 52.884 55.756 19.782 15.489
Κέρδη μετά από φόρους 43.353 37.779 13.816 13.702
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 42.854 37.013
Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,1142 0,1351

(1) Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου του εννεαμήνου και τριμήνου 2017, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ElvalHalcor τα οποία προετοιμάστηκαν proforma και απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2017. Τα κέρδη ανά μετοχή για το εννεάμηνο του 2017 υπολογίζονται με 273.961.959 μετοχές, ίσο με τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν προς τους μετόχους της απορροφώμενης “ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το εννεάμηνο του 2018, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,1% και της αξίας κατά 13,2%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 806,6 εκ. ευρώ συνεπεία της θετικής εξέλιξης της ζήτησης των προϊόντων αλουμινίου γενικότερα και του foil ειδικότερα. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 41,0 εκ. ευρώ έναντι 43,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 69,2 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 έναντι 67,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του κλάδου αλουμινίου έχει ως εξής:

 Για τους 9 μήνες έως την 30.09 Για τους 3 μήνες 01.07 – 30.09
Ποσά σε χιλ. ευρώ 2018 2017 2018 2017
Πωλήσεις 806.639 712.268 288.511 243.477
Μικτό Κέρδος 81.315 78.286 33.444 25.739
EBITDA 85.718 85.993 33.505 28.086
a-EBITDA 69.190 67.213 25.475 25.403
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 52.537 53.868 22.486 17.576
Καθαρό Χρημα/κο Κόστος (11.719) (10.611) (3.175) (3.620)
Κέρδη πριν από φόρους 40.857 43.410 19.412 13.726

 

Κλάδος Χαλκού

Κατά το εννεάμηνο του 2018, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 9,9% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2017 και της αξίας κατά 13,1%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 792,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 12,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 12,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, λόγω της αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα μετάλλου μερικώς αντιλογιζόμενης από την θετική επίδραση από την μείωση των επιτοκίων, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 39,4 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 έναντι 33,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιπρόσθετα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού της θυγατρικής Sofia Med αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές μέλλον.

Η συνοπτική ενοποιημένη συγκρίσιμη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του κλάδου χαλκού έχει ως εξής:

  Για τους 9 μήνες έως την 30.09 Για τους 3 μήνες 01.07 – 30.09
Ποσά σε χιλ. ευρώ 2018 2017 2018 2017
Πωλήσεις 792.785 701.135 257.749 235.884
Μικτό Κέρδος 44.928 49.222 9.308 12.956
EBITDA 38.896 43.508 8.613 10.772
a-EBITDA 39.420 33.896 14.392 9.779
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 25.566 31.538 3.919 6.753
Καθαρό Χρημα/κο Κόστος (13.195) (17.176) (4.340) (5.376)
Κέρδη πριν από φόρους 12.027 12.346 370 1.762
SHARE