Εκπαίδευτικο πρόγραμμα ΕΚΠΑ “Ο νέος νόμος κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος”

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Ο νέος νόμος κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας – Μια λεπτομερής Ανάλυση», στις 26 Νοεμβρίου 2018.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως τις διατάξεις του Ελληνικού νόμου 4557/2018 με τον οποίο ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης Ξεπλύματος χρήματος, Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εισηγμένων Εταιρειών, Ρυθμιστικών Φορέων της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου, στελέχη που ασκούν ελεγκτικό έργο σε εταιρείες (όπως Εσωτερικοί Ελεγκτές, Ορκωτοί Ελεγκτές), Δικηγόροι και Επαγγελματίες που υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νέου νόμου (π.χ. χρυσοχόοι κ.λπ.).

Οφέλη παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να γνωρίζουν:

  • Τις διατάξεις του νόμου 4557/2018 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
  • Τις διαφορές του νόμου 4557/2018 συγκριτικά με τον νόμο 3691/2008, ο οποίος και καταργείται.
  • Την αναλυτική περιγραφή των αλλαγών που εισάγονται, όπως οι νέοι ορισμοί για Πραγματικούς Δικαιούχους, οι αλλαγές στην Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια κ.λπ.
  • Τις πρακτικές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου στην καθημερινή τους εργασία.

Δομή του προγράμματος

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία αποκτά πρόσβαση κάθε συμμετέχων μέσω προσωπικού κωδικού. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, με μόνη προϋπόθεση την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το Πρόγραμμα δομείται σε τρεις (3) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε δύο (2) εκπαιδευτικές εβδομάδες, ενώ ολοκληρώνεται με την εξεταστική διαδικασία που διενεργείται επίσης ηλεκτρονικά.

Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/

Φόρμα αίτησης συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/zJcUQC8djyi5rtWJ3

SHARE