>Attica Bank: Κέρδη προ Φόρων 3 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο

>

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο στο A΄ εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ, έναντι 4,2 εκατ. ευρώ στο A΄ εξάμηνο του 2009 μειωμένα κατά 30% περίπου. Το μετά φόρων αποτέλεσμα για το A΄ εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 3,2 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2009. Εάν αφαιρεθεί η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης και η ειδική μεταχείριση των παρακρατούμενων φόρων στα εισοδήματα από τόκους ομολόγων του έτους 2009, το αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώνεται σε 1,5 εκατ. ευρώ κέρδη.

Αντίστοιχα, για την Τράπεζα, τα κέρδη προ φόρων για το A’ εξάμηνο 2010 διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ στο A΄ εξάμηνο 2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 52% περίπου. Το αποτέλεσμα μετά φόρων για την Τράπεζα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 3,9 εκατ. ευρώ στο A’ εξάμηνο του 2009. Εάν αφαιρεθεί η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης και η ειδική μεταχείριση των παρακρατούμενων φόρων στα εισοδήματα από τόκους ομολόγων του έτους 2009, το αποτέλεσμα της Τράπεζας διαμορφώνεται σε 1,2 εκατ. ευρώ κέρδη.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,9 δισ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 536,1 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/6/2010 σε 7,78%.

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 21,1 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά ποσοστό 45,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 172,78 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 56,5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/6/2010 διαμορφώθηκε σε 50,7% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.

Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο Α’ εξάμηνο 2010 ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 19,5% ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier I ανήλθε σε 17%.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι στην παγκόσμια κατάταξη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το έγκυρο και διεθνούς αξιοπιστίας περιοδικό¨The Banker¨ η Attica Bank κατετάγη πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών ως προς την αναλογία κεφαλαίων προς ενεργητικό και στη 166η θέση ανάμεσα στις χίλιες κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως, γεγονός το οποίο ενισχύεται και από την επιτυχία της στα stress tests στα οποία υποβλήθηκε.

Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 116 μ.β. για το Α’ εξάμηνο 2010.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 62,1 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 35% περίπου έναντι του Α’ εξαμήνου 2009. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 14,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12% περίπου σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2009.

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 81,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 18,4% έναντι του Α’ εξαμήνου 2009.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε 54 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2009. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί ότι ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων προς λειτουργικά έσοδα διαμορφώνεται σε 66,6% έναντι 68,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά το β’ τρίμηνο του 2010 (Απρίλιος-Ιούνιος 2010) τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου εμφανίζουν μείωση, κατά 3,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, γεγονός που, μαζί με την μείωση του δείκτη λειτουργικών εξόδων προς λειτουργικά έσοδα, αποτυπώνει την επιτυχία στην υλοποίηση της πολιτικής συγκράτησης του λειτουργικού κόστους που έχει θέσει ως στόχο ο Όμιλος.

Αν και στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της οικονομικής ύφεσης (διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας , αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου και περιορισμός του λειτουργικού κόστους), η Attica Bank παραμένει σε ετοιμότητα και εξετάζει προσεκτικά όλες τις παραμέτρους προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που και μέσα σε περιόδους κρίσης εμφανίζονται, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή την προσέγγιση ευρύτερων τμημάτων της αγοράς.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2010 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε: «Στόχος της Διοίκησης είναι η θωράκιση της Attica Bank μέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το οποίο οι συνθήκες οικονομικής ύφεσης έχουν διαμορφώσει, η οποία επιτείνεται και από την οικονομική αβεβαιότητα και το αρνητικό κλίμα που υπάρχει στη διεθνή οικονομία, παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και του ελληνικού λαού και παρά τις πρόσφατες αισιόδοξες ανακοινώσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 152,4 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009, διαμόρφωσε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Είναι σίγουρο ότι η επόμενη τριετία θα είναι πολύ δύσκολη για το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αταλάντευτη πολιτική της Τράπεζας είναι η κεφαλαιακή της θωράκιση και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσω παροχής ρευστότητας προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο βαθμό που η οικονομική συγκυρία επιτρέπει.

Προτεραιότητα της Attica Bank είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων που πρώτα και κύρια απορρέουν από τη συμμετοχή του ΕΤΑΑ στη μετοχική της σύνθεση και η δημιουργία ιδιαίτερης πελατείας και εξειδικευμένων προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον οποίο η Τράπεζα διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία.

Στόχος είναι η Attica Bank να ενισχύσει την παρουσία της στην τραπεζική αγορά ως εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα, η οποία με την τεχνογνωσία που διαθέτει και την φιλικότητα που την διακρίνει στη συνεργασία με τους πελάτες της θα συντελέσει αποτελεσματικά στη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.

Η κατάταξη της Τράπεζας σε υψηλή θέση στη λίστα των χιλίων κορυφαίων τραπεζών παγκοσμίως και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών ως προς την αναλογία κεφαλαίων προς ενεργητικό από το έγκυρο και διεθνούς αξιοπιστίας περιοδικό¨The Banker¨ όπως και η επιτυχία της στα stress tests στα οποία υποβλήθηκε, αποτελούν επιβράβευση των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανάπτυξή της και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Η Attica Bank με τις αλλαγές στην οργανωτική της δομή και την ανάλυση των νέων δεδομένων είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί δημιουργικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που το νέο οικονομικό περιβάλλον θα αναδείξει».

SHARE