Attica Bank: Nέα εποχή για την Τράπεζα – Στην Aldridge το πακέτο κόκκινων δανείων

Αποτέλεσμα εικόνας για attica bank

Το «πράσινο φως» από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank έλαβε η συμφωνία με την Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC) μέσω της οποίας η τράπεζα αναθέτει στην βρετανική εταιρεία τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ, ενώ η Aldridge θα ενισχύσει κεφαλαιακά την τράπεζα με το ποσό των 70 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην τράπεζα να κλείσει δύο βασικές εκκρεμμότητες, όπως τόνισαν ο πρόεδρος της Attica Bank Παναγιώτης Ρουμελιώτης και ο διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Πανταλάκης, οι οποίες αφοροπύν την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης που εκκρεμεί από το 2015 και την απαλλαγή της από το βάρος των «κόκκινων» δανείων.

Τα άμεσα σχέδια της διοίκησης Παναγιώτη Ρουμελιώτη και του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη είναι η Attica Bank να αναζητήσει στρατηγικό επενδυτή από το 2018 προχωρώντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 30%. Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πανταλάκης οι βασικοί μέτοχοι δεν προτίθενται να βάλουν χρήματα και πρέπει να αναζητηθούν λύσεις.

Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ATTICABANK ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τιτλοποίηση 1.331,6 εκατ. Ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την έκδοση δύο Ομολόγων, ενός SeniorΟμολόγου 525,2 εκατ. ευρώ και ενός JuniornoteΟμολόγου 806,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον επενδυτή έναντι 70 εκατ. ευρώ, ώστε να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.

Η πρωτοποριακή αυτή λύση, όχι μόνο για τα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα, αλλά και τα ευρωπαϊκά και διεθνή, παρέχει στην ATTICABANK την δυνατότητα να προχωρήσει επιτέλους τώρα στην πραγματική τραπεζική της λειτουργία, επαναφέροντάς τη σε ρυθμούς κανονικότητας. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας σε 17% από 14,8% και διασφαλίζει επιπροσθέτως τα συμφέροντα των Μετόχων, καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και αποφεύγεται το dilution.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι μέσω της επιλεγείσας συναλλαγής, η ATTICABANK οδηγείται σε αποδέσμευση της χρηματοδότησής της αναγκαστικά από τον ELA και εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΚΤ, γεγονός που σε ετήσια βάση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη, λόγω μειωμένων επιτοκίων.

Ταυτόχρονα, με την συμπλήρωση των εποπτικών κεφαλαίων αναμένεται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών – και δια αυτού στην DGComp, με γνώση φυσικά και της Τράπεζας της Ελλάδος – γεγονός που θα έχει ευεργετικές συνέπειες σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2017 παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 40 μέτοχοι, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπούντες 1.839.899.483 μετοχές επί συνόλου 2.339.353.394 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 78,65% των εν λόγω μετοχών.Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣΘέμα 1: Έγκριση υλοποίησης του σχεδίου αγοράς και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και κάλυψης του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας ΑΜΚ με κεφαλαιακή ενίσχυση TIER I από Επενδυτή που έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά.Ως προς το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 14 ης Δεκεμβρίου 2016, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα έλαβε τις εξής αποφάσεις:1. Ενέκρινε την επιλογή του Επενδυτή- ήτοι της Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC) – ο οποίος προέκυψε ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, και ο οποίος έχει δεσμευθεί για τα εξής:α. Να αποκτήσει το 80% της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) (AMC) που έχει ιδρύσει η Τράπεζα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015.β. Να αποκτήσει το Junior Note που θα εκδοθεί από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου έναντι ποσού 70 εκ. ευρώ με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές με στόχο να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.Σημειώνεται ότι το σύνολο του Junior Note είναι καλυμμένο με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δανείων. Ως εκ τούτου η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως TIER 1 στα κεφάλαιά της.

Παράλληλα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου που θα προκύψει από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου, ονομαστικής αξίας 525,2 εκ. ευρώ.

Συμπερασματικά, η Τράπεζα εισπράττει με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκ. Ευρώ και επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων του Senior Ομολόγου.

2 2. Τροποποίησε τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Δεκεμβρίου 2016 ως προς το  ύψος του χαρτοφυλακίου δανείων που θα ενταχθεί στη συναλλαγή από 1.045 εκ. ευρώ σε 1.331,6 εκ. ευρώ και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση της ονομαστικής αξίας του Senior Note που θα προκύψει από την τιτλοποίηση των δανείων του εν λόγω χαρτοφυλακίου σε 525,2 εκ. Ευρώ και του Junior Note σε 806,4 εκ. Ευρώ.

3. Παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση των όρων συνεργασίας με τον Eπενδυτή και για κάθε άλλη ενέργεια και υπογραφή εγγράφων που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω αναφερόμενων διαδικασιών.

 

 

SHARE