Αθηνά ΑΤΕ.: Διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Γνωστοποιείται ότι στις 12.07.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”), στα γραφεία της έδρας της στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση παρέστη δια του νομίμου εκπροσώπου της η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπώντας 113.465.290 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε παμψηφεί τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

SHARE