>ALPHA BANK: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

>
Κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 ”Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, ως σήμερα ισχύει, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.
2. Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2010.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των.
4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών, και σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
6. Λήψη αποφάσεως περί δυνατότητος αντλήσεως κεφαλαίων, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών και (μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των προνομιούχων μετόχων (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο Κ.Ν. 2190/1920). Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.
Ρύθμιση λοιπών θεμάτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
7. Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, μετατρεψίμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.
8. Εξαγορά υπό της Τραπέζης των, κατ’ άρθρο 1 Ν. 3723/2008, προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ιδίας και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου.
9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση ή/και αναρίθμηση των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 8 εδ. (γ), 9 παρ. 2, 10 παρ. 1, 12 παρ. 1, 12 παρ. 2, 13 παρ. 1, 13 παρ. 2, 15, 16 παρ. 1, 16 παρ. 3, 17, 18 παρ. 1, 18 παρ. 2, 18 παρ. 3, 19 παρ. 1, 19 παρ. 2 εδ. (ε) και (η), 21 παρ. 2 εδ. (ε) και 23 παρ. 1 του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος ή, αναλόγως, προσαρμογής αυτών στις τρέχουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.
11. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη 15 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.
Νεώτερες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, ενώ τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι τα προαναφερθέντα, εξαιρέσει εκείνων ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (”Σ.Α.Τ.”), που διαχειρίζεται η ”Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (”Ε.Χ.Α.Ε.”), κατά την ημερομηνία καταγραφής (”Ημερομηνία Καταγραφής”).
Ήτοι, κατά περίπτωση:
(i) τη 16 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,
(ii) την 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, ή
(iii) την 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τραπέζης μετά των αρχείων του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτική) της Γενικής Συνελεύσεως, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Περαιτέρω, η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου
Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/Μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος, που κατέχει μετοχές της Τραπέζης, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.
Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr). Τo έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης, οδός Σταδίου 40, Αθήναι (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της (αρχικής ως και κάθε επαναληπτικής) Γενικής Συνελεύσεως.
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν.
β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τραπέζης ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης.
γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης.
δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και γ.
Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δι””αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων.
Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων
(α) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
(β) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.
(γ) Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, διά αιτήσεως που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τραπέζης εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου ή τους διευθυντές αυτής, ως και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τραπέζης με αυτούς.
(δ) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, διά αιτήσεως η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τραπέζης.
Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες
Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης, οδός Σταδίου 40, Αθήναι (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr).
Η Πρόσκληση συνοδεύεται από το έγγραφο Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί θέματος 6, την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί θέματος 7 καθώς και τη Δήλωση-Εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση

SHARE