>Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 137,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

>

Στα 137,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Alpha Bank στο 9μηνο του 2010, μετά από προβλέψεις ύψους 644 εκατ. ευρώ και εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 61,9 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα καθαρά κέρδη είναι μειωμένα κατά 60% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, ενώ συμπεριλαμβανομένου του εκτάκτου φόρου που επέβαλαν οι αρχές στα κέρδη του 2009 (και λογιστικοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο), τα αποτελέσματα του 9μήνου διαμορφώνονται σε 75,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

-Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 13,1% και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχονται σε 11,5% και 8,9% αντιστοίχως.

-Ισορροπημένη ρευστότητα που επιτρέπει τη μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε 13,9 δισ. ευρώ, με περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων από την ΕΚΤ πάνω από Ευρώ 3 δισ.

– Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 1,3 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο σε 52 δισ. ευρώ, που αναλογεί σε 2,4% των δανείων. Οι επενδύσεις σε Ελληνικά Ομόλογα ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ.

– Επιβράδυνση των Νέων Καθυστερήσεων σε 289 εκατ. ευρώ από 332 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με τις σωρευτικές προβλέψεις να ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ, αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 53%, χωρίς τις εξασφαλίσεις.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος της Alpha Bank κ. Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε: “Η Ελλάδα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στον δρόμο της σταθερότητας και της αναπτύξεως. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, επιδείξαμε τις ισχυρές επιχειρησιακές μας δυνατότητες στηρίζοντας την πελατεία και τις επενδύσεις μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν χώρο ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική μας εξέλιξη. Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες τη διαφύλαξη της υποδειγματικής κεφαλαιακής μας διαρθρώσεως και τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, καθώς είναι κύρια στοιχεία του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος”.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Δημήτρης Μαντζούνης, τόνισε: “Το τρίτο τρίμηνο του 2010 επιτύχαμε μία ακόμη θετική επίδοση, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Με μεθοδικότητα μειώσαμε το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή μας θέση στο υπό διαμόρφωση εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας, ενώ συνεχίσαμε συστηματικά να περιορίζουμε το λειτουργικό μας κόστος. Η συντηρητική δομή του ισολογισμού μας και η ισχυρή κεφαλαιακή μας διάρθρωση, μας τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση έναντι των επικείμενων αλλαγών στον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.”

Στα υπόλοιπα μεγέθη:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση, στα 1,373 δισ. ευρώ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στην ανατιμολόγηση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων, η οποία αντιστάθμισε πλήρως το υψηλότερο κόστος προσελκύσεως νέων καταθέσεων λόγω της δημοσιονομικής κρίσεως και τη μείωση των δανειακών και ομολογιακών χαρτοφυλακίων της Alpha Bank. Συνεπεία των ανωτέρω, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά το εννεάμηνο του 2010 κατά 20 πόντους σε 2,7%, έναντι 2,5% το εννεάμηνο του 2009.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 255,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11% σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων στις χορηγήσεις, αλλά και του
περιορισμένου όγκου συναλλαγών του Δικτύου της τράπεζας.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 8,8% σε 44,9 εκατ. ευρώ συνεπεία της οικονομικής υφέσεως, η οποία επηρέασε δυσμενώς και τις μη χρηματοοικονομικές Εταιρίες του Ομίλου.

Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση σε 853,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 2% σε ετήσια βάση, καθώς έχουν αρχίσει και αποδίδουν οι ενέργειές της τράπεζας για εξορθολογισμό τόσο των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή, όσο και τον ανασχεδιασμό των ανελαστικών δαπανών. Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,3% και ανήλθαν σε 414,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα γενικά έξοδα παρουσίασαν συρρίκνωση κατά 3,8% και ανήλθαν σε 369,9 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 2,7% και διαμορφώθηκε σε 621,9 εκατ. ευρώ, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το λειτουργικό κόστος διευρύνθηκε κατά μόλις 1,9% και ανήλθε σε 226,5 εκατ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 43,1 δισ. ευρώ Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε ,9 δισ. ευρώ (παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποιήσεως κατά το τρίτο τρίμηνο, όπου και σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 199 εκατ.). Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέμειναν σταθερές καθώς μετριάσθηκαν οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 212 εκατ. ευρώ έναντι του δεύτερου τριμήνου. Τέλος, τα υπόλοιπα του private banking ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 30,3%, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. ευρώ (-26,3%).

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 1% και διαμορφώθηκαν σε 52 δισ. ευρώ έναντι 52,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2009. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση των χορηγήσεων στην
Ελλάδα κατά 0,8% και από τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 3,5%.

Ωστόσο, κατά το τρίτο τρίμηνο η τράπεζα πέτυχε στοχευμένη μείωση στα υπόλοιπα του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά 1,3 δισ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από δάνεια μεγάλου μεγέθους με μικρή συνεισφορά στην παραγωγή εργασιών. Οι χορηγήσεις, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, σημείωσαν μείωση στην Ελλάδα κατά 643 εκατ. ευρώ και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 504 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε 644,3 εκατ. ευρώ, που ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων αντιστοιχούν σε 162 πόντους κατά το εννεάμηνο και σε 169 πόντους κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 80 πόντους κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, και ανήλθε σε 7,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του
χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Ωστόσο, αν ληφθεί υπ’ όψιν η μείωση των δανείων, ο δείκτης καθυστερήσεων
διαμορφώνεται σε 7,5%.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 7,8%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 8,1%, σημειώνοντας αύξηση κατά 70 πόντους και 90 πόντους αντιστοίχως (ή αύξηση 50 πόντων για την Ελλάδα και 30 πόντων για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εάν ληφθεί υπ’ όψιν η μείωση των δανείων). Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω ανερχόμενες σε 2,1 δισ. ευρώ, και διαμορφώθηκαν στο 4% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 3% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 53%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 133%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ’ όψιν η συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Πηγή:www.capital.gr

SHARE