ALPHA BANK: Αποτελέσματα Έτους 2011

ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK

 

Πηγή: Alpha Bank Αποτελέσματα Έτους 2011

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

– Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 3,0% και δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 5,5%. Συνολική ζημία 863 πόντοι ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στο PSI+. Τα Ενσώματα Ίδια Kεφάλαια παραμένουν θετικά.

– Συνολική απομείωση Ευρώ 3,8 δισ. μετά από φόρους στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων Ευρώ 3,8 δισ. και των δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 2,1 δισ. τα οποία προσετέθησαν μετά τη διεύρυνση της περιμέτρου λίγο πριν την τελική συμφωνία.

– Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του Ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 49,7 δισ.

– Αύξηση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2,1 δισ. το δ΄ τρίμηνο σε Ευρώ 21,9 δισ., μετά από μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,8 δισ. Το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων υπερβαίνει τα Ευρώ 6 δισ.

– Δείκτης καθυστερήσεων στο 12,9%2, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,9 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.

Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες λειτουργικές συνθήκες

– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.783,7 εκατ., μειωμένο κατά 1,9%, παρά τη μείωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε, το 2011, κατά 10 πόντους σε 2,8%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και της αποτελεσματικής διαχειρίσεως του κόστους των καταθέσεων.

– Η συνεχιζόμενη πρόοδος στον εξορθολογισμό των εξόδων περιόρισε το λειτουργικό κόστος κατά περίπου 9%, τα τελευταία δύο έτη, σε Ευρώ 1,1 δισ. Η απόδοση του τριετούς προγράμματος περιστολής δαπανών έχει υπερβεί τον τεθέντα στόχο, με αξιοσημείωτη την επίτευξη περίπου του 80% κατά 1 έτος ενωρίτερα.

– Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 253 πόντους σε 48%.

– Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.187,5 εκατ., έναντι Ευρώ 1.101,1 εκατ. το 2010.

– Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 21,4 εκατ.3 μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ευρώ 1.130,3 εκατ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 223 πόντους.

“Η πλήρης συμμετοχή μας στη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιδιωτών Ομολογιούχων, που ισοδυναμεί με ζημίες Ευρώ 3,8 δισ. για τους Μετόχους μας, αντικατοπτρίζει τη βούλησή μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες της χώρας να παραμείνει αναπόσπαστο μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε μία τόσο δύσκολη εποχή, η Διοίκηση, το Προσωπικό και οι Μέτοχοί μας παραμένουν προσηλωμένοι στο να συνεισφέρουν στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Ένας ισχυρός και δραστήριος τραπεζικός τομέας, με την ευελιξία και τη δυναμική που μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να προσφέρει, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της Eλληνικής Oικονομίας.”
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος


“Παρά το εύρος του PSI+ και το ύψος των ληφθεισών απομειώσεων, η Alpha Bank διατηρεί τους Κεφαλαιακούς της Δείκτες σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεδομένων και των αυξημένων εποπτικών ορίων που έχουν επιβληθεί στις ελληνικές τράπεζες, απαιτείται περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση. Για τον σκοπό αυτόν έχουμε εκπονήσει ένα ευρύ επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει οργανική αναδιάρθρωση, διαχείριση του Παθητικού καθώς και στοχευμένες μετοχικές ενέργειες. Η Alpha Bank έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας της που αριθμεί 130 και πλέον έτη. Με την επιχειρησιακή μας δυναμική και την αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει, αναλαμβάνουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας και στην επικείμενη αναδιαμόρφωση του τραπεζικού τομέα.”

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

SHARE