ALPHA BANK: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2012

ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK

 

ALPHA BANK Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ τριμήνου2012 

Ζημίες Ευρώ 107,8 εκατ. ως συνέπεια της σημαντικής επιδεινώσεως της οικονομικής δραστηριότητας. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 14,9%1 και Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, στο 122%

Προσήλωση στην κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού

– Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 9,6%2 και Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 7,2%2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») ύψους Ευρώ 1,9 δισ.
– Μείωση του Ενεργητικού μας κατά 10%, σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 57,6 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως του PSI+, καθώς και της μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 1,9 δισ. Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώνεται πλέον στα επίπεδα του α΄ τριμήνου του 2008.
– Αύξηση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες κατά Ευρώ 0,5 δισ. το α΄ τρίμηνο, σε Ευρώ 22,4 δισ., μετά από μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,6 δισ. Το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων ανέρχεται σε Ευρώ 6,5 δισ., ενώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά Ευρώ 1,9 δισ. με την εκταμίευση των Ομολόγων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
– Το χαρτοφυλάκιο των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκκαθάριση των Oμολόγων συνολικά που ανταλλάχθησαν στο πλαίσιο του PSI+, ανέρχεται σε Ευρώ 0,8 δισ.3, ενώ η ονομαστική τους αξία ανέρχεται σε Ευρώ 2,1 δισ.
– Δείκτης καθυστερήσεων στο 14,9%1, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 3,1 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 43%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 122%.
– Μετά το τέλος του α΄ τριμήνου, η επιτυχής ολοκλήρωση της επαναγοράς υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως, στις αρχές Μαΐου, προσέθεσε Ευρώ 333 εκατ. στα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά μας και ενίσχυσε τον αντίστοιχο Δείκτη κατά 75 πόντους.

Η σημαντική επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών επηρέασε αρνητικά τη χρηματοοικονομική μας επίδοση
– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 408 εκατ., μειωμένο κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδοτήσεως.
– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 20 πόντους το α΄ τρίμηνο, σε 2,8%.
– Η συνεχιζόμενη αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος εξορθολογισμού των εξόδων περιόρισε το λειτουργικό κόστος κατά περίπου 3,3% σε ετήσια βάση.
– Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα αυξήθηκε σε 56,8% από 49,6% το α΄ τρίμηνο του 2011, λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εσόδων.
-Τα βασικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 5,4% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 201,4 εκατ., έναντι Ευρώ 278,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2011.
-Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 107,8 εκατ. μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ευρώ 320,7 εκατ. Οι προβλέψεις πομειώσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, ανήλθαν σε 260 πόντους, σημειώνοντας αύξηση κατά 56 πόντους σε ετήσια βάση.
– H νέα διετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη στις αρχές Μαΐου 2012 με τον Σύλλογο Προσωπικού, σε συνδυασμό με την αυξημένη πρόβλεψη μειώσεως του απασχολούμενου Προσωπικού εκ των αναμενόμενων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεως, θα οδηγήσει σε ετήσια περιστολή κόστους που ισοδυναμεί με περίπου 10% των δαπανών Προσωπικού του 2011 στην Ελλάδα.

«Μετά τις απομειώσεις λόγω της συμμετοχής μας στο PSI+, έγινε το πρώτο γενναίο βήμα για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η επόμενη καθοριστική ενέργεια σε αυτήν τη διαδικασία είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ανακεφαλαιοποιήσεως, το οποίο θα διευκολύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και θα συντελέσει στη διατήρηση ενός αποτελεσματικού καταμερισμού πόρων εντός της Ελληνικής Οικονομίας. Η Alpha Bank παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της να ηγηθούν οι ελληνικές τράπεζες της προσπάθειας για την οικονομική σταθεροποίηση και ανάκαμψη εντός του ενοποιημένου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο παρέχει σαφώς τα μέγιστα οφέλη για το μέλλον της χώρας μας.»

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

«Στο παρόν δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Alpha Bank συνέχισε να επικεντρώνεται στις προτεραιότητές της, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της βάσεως μετά τη συμμετοχή μας στο PSI+, τη συνετή διαχείριση του κόστους, καθώς και τη διατήρηση της ρευστότητας. Παρά τις αντιξοότητες της
περιόδου που προηγήθηκε, ενισχύσαμε τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά μας κατά Ευρώ 333 εκατ. με την επιτυχή ολοκλήρωση της επαναγοράς των υβριδικών τίτλων, αλλά και των τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως, και υπογράψαμε νέα διετή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με τον Σύλλογο Προσωπικού προσαρμόζοντας την πολιτική των αποδοχών μας στις επικρατούσες συνθήκες.
Επιπλέον, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 321 εκατ., ενώ το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες υπερβαίνει τα Ευρώ 6 δισ. Πρωταρχικό στόχο του Προσωπικού και των Μετόχων μας αποτελεί η θωράκιση της Τραπέζης, ώστε να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις.»

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

SHARE