ALPHA BANK: Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2015

Η Alpha bank ακολούθησε επιθετική πολιτική προβλέψεων στο α’  τρίμηνο του 2015
Στην απόφαση – ορθή σε αυτή την συγκυρία – να προχωρήσει σε αύξηση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια έχει προχωρήσει η διοίκηση της Alpha bank και στο α? τρίμηνο του 2015 που θα ανακοινωθεί σήμερα θα σημειωθούν ζημίες.
Η απόφαση για μεγάλη αύξηση των προβλέψεων πάρθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής εξυγίανσης που ακολουθεί η τράπεζα ειδικά μια χρονιά όπως η τρέχουσα, που θεωρείται από το τραπεζικό σύστημα χαμένη.
Σε προ προβλέψεων βάση τα έσοδα έχουν βελτιωθεί μεταξύ άλλων και γιατί έχουν περιοριστεί τα λειτουργικά έξοδα.
Θυμίζουμε ότι όλες οι τράπεζες έχουν ακολουθήσει πολιτική υψηλών προβλέψεων ενώ την ίδια στρατηγική ακολουθεί και η Εθνική τράπεζα.
Με τις κινήσεις αυτές οι τράπεζες διαγράφουν πλήρως τις ζημίες από το AQR των stress tests.

 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

“Τους πρώτους μήνες του 2015 συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τόσο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητος όσο και την οργανική κερδοφορία, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία έχει δημιουργήσει ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό περιβάλλον.

Οι δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της εξαρτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και την αντιστροφή της πορείας βελτιώσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου, η οποία είχε διαφανεί κατά το προηγούμενο έτος. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση επαρκούς διαθέσιμης ρευστότητος, στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων.

Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και των Ευρωπαίων εταίρων, αποτελεί προϋπόθεση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και την αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών λειτουργίας του. Αυτή η εξέλιξη θα βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας εντός του έτους και θα οδηγήσει εκ νέου την Alpha Bank σε πορεία ανακάμψεως σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας”.

 

Κύριες Εξελίξεις

– Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6 εκατ., λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της σταθεροποιήσεως των λειτουργικών εσόδων.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 426,3 εκατ. ως αποτέλεσμα του απαιτητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 63% από 62% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης Συνολικών Καλύψεων Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 120%.

– Αυξημένη χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες που ανήλθε σε Ευρώ 23,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015, κυρίως λόγω εκροών καταθέσεων ύψους Ευρώ 6,6 δισ. στην Ελλάδα.

– Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 12,6% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III). Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,0 δισ. και Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 0,55.

Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων1 ανήλθε σε Ευρώ 294,6 εκατ., αυξημένο κατά 17,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της καλής επιδόσεως όσον αφορά τα κύρια λειτουργικά έσοδα.

– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 481,5 εκατ., ενισχυμένο κατά 2,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,6% το α΄ τρίμηνο 2015, επηρεασμένο αρνητικά από το κόστος χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 86,3 εκατ., αυξημένα κατά 4,7% ετησίως2 , λόγω της αυξήσεως των προμηθειών από επενδυτικές εργασίες, οι οποίες ενισχύθηκαν από την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi και από τη μεταφορά παραδοσιακών αποταμιεύσεων σε επενδυτικά προϊόντα.

– Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 580,2 εκατ., αυξημένα κατά 2,4% ετησίως.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 285,5 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της θετικής επιπτώσεως της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme), της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων / Εσόδων τον Μάρτιο 2015 μειώθηκε σε 49,2% έναντι 55,9% τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 426,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015 ή σε 272 μονάδες βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων.

– Ζημίες μετά Φόρων Ευρώ -115,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015.

 

SHARE