ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 29,2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Καθαρά κέρδη ύψους 29,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο 9μηνο η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, τα καθαρά κέρδη της οποίας διαμορφώθηκαν στα 60 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,9% σε ετήσια βάση.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση το 2019 το συνολικό μέρισμα αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 0,07 ευρώ ανά μετοχή, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το μέγιστο ύψος του διανεμόμενου προμερίσματος.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του εννεάμηνου θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.
Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2018 και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ της εταιρείας εξασφαλίζουν την θετική της πορεία και επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί.
Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία Αριάδνη Interconnection , σε εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕ, αποτελεί σημαντικό βήμα για την εταιρεία, καθώς εξασφαλίζει την συμμετοχή της με πλειοψηφικό ποσοστό στη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργου με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ.
Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνης Interconnection ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε εμφάνισε στο 9μηνο του 2018:

–  Καθαρά Κέρδη 60 εκατ. ευρώ, αύξηση 20,9% σε ετήσια βάση
–  Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 140,1
– εκατ. ευρώ, αύξηση 1,4% σε ετήσια βάση  Μείωση Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών κατά 71% σε ετήσια βάση
–  Ίδρυση εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) ως 100% θυγατρικής με την επωνυμία Αριάδνη
– Interconnection, με σκοπό τη χρηματοδότηση και κατασκευή της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής (Κρήτη ΙΙ)  Ηλέκτριση Α’ Φάσης Διασύνδεσης Κυκλάδων, έργο προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ
–  Δρομολόγηση μεγάλων επενδύσεων, με συμβασιοποίηση:
– o Διασύνδεσης Κρήτη – Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ (Κρήτη Ι) o Β’ και Γ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ και 111 εκατ. ευρώ αντίστοιχα o Υποβρυχίων και υπόγειων καλωδιακών διασυνδέσεων στην περιοχή Ρίου – Αντιρρίου έναντι 47 εκατ. ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δρομολογεί εντός του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει τα κρίσιμα έργα που προβλέπονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του. Αυτό αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στην έγκαιρη συμβασιοποίηση και έναρξη των εργασιών για:
– Τη Β’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
– Τη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
– Τη Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
– Τις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις στην περιοχή Ρίου-Αντιρρίου Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, επιπλέον, σχεδιάζει τη Δ’ φάση των Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα), έργο προϋπολογισμού 386 εκατ. ευρώ.
Έχει επίσης υποβάλει στη ΡΑΕ τις προτάσεις της για τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ανοίγοντας το δρόμο για ακόμα μια μεγάλη νησιωτική διασύνδεση.

SHARE