ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: Η απόφαση για τιμές κτήσης των μετοχών

Εκδόθηκε η απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών που καθορίζει πως ορίζεται η τιμή κτήσης για το φόρο υπεραξίας στο ΧΑ.

Η απόφαση αφορά τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης για μετοχές που αποκτήθηκαν πριν την αποϋλοποίηση, (πριν δηλαδή την 29η Σεπτεμβρίου του 1999) καθώς και για μετοχές που αποκτήθηκαν πριν την παραπάνω ημερομηνία αλλά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση μεταγενέστερα.

Όπως αναφέρεται ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά που αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, λαμβάνεται η μέση τιμή κλεισίματος των τριάντα μίας (31) εργάσιμων ημερών που έχουν στο μέσο τους την 29η Σεπτεμβρίου 1999.

Ως τιμή κτήσης των τίτλων που αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, αλλά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, λαμβάνεται ο μέσος όρος της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζονται οι τίτλοι των δύο (2) χρήσεων, αυτής που προηγείται και αυτής που έπεται της 29ης Σεπτεμβρίου 1999.

Ο συνδυασμός των παραπάνω διατάξεων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση εισαγωγών εταιρειών στο Χ.Α. καθώς στην μεν περίπτωση που μη εισηγμένη εταιρεία πωληθεί ο φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται επί της διαφοράς μεταξύ της λογιστικής αξίας (μέσος όρος της αξίας των ιδίων κεφαλαίων για τις χρήσεις 1998 και 1997) και της τιμής πώλησης.

Αν αντίθετα η εταιρεία εισαχθεί στο Χ.Α. και ο βασικός μέτοχος κατέχει τις μετοχές πριν την 29/9/1999 τότε ως τιμή κτήσης αναγνωρίζεται η τιμή εισαγωγής.

Shortlink:

X Αν θέλετε κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook