ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Άρση επιτήρησης για τη Σελόντα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

– Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στηνεπιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,19821526131 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.» (ISIN: GRS294003009). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015.

– Έναρξη διαπραγμάτευσης 1.507.937 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.» (ISIN: GRS301003000), κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής 38 ομολογιών της εταιρίας.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

– Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,52 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,04 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης – μείωσης και της περαιτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» (ISIN: GRS222213001). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015.

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (ISIN: GRS201003019), δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πια οι λόγοι για την υπαγωγή της στην εν λόγω κατηγορία, και διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015.

SHARE