ΥΓΕΙΑ: Μείωση ζημιών για τον όμιλο το α΄ τρίμηνο

Μείωση ζημιών και πτώση κύκλου εργασιών κατέγραψε ο όμιλος ΥΓΕΙΑ το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένο επίπεδο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 64,2 εκ., έναντι € 64,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε € 36,5 εκ. έναντι € 37,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 112% και διαμορφώθηκαν σε € 5,8 εκ., έναντι κερδών € 2,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα κέρδη  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε  € 6,8 εκ., έναντι κερδών  € 5,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ο όμιλος περιόρισε  τις  ζημίες προ φόρων στα € 2,5 εκ., έναντι ζημιών  € 5,4 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2011. Το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη προ φόρων  € 3,0 εκ. έναντι κερδών € 1,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Όμιλος το πρώτο τρίμηνο του 2012 περιόρισε τις  ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 2,3 εκ., έναντι  ζημιών € 5,2 εκ. κατά  την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ αύξησε τα κέρδη μετά από φόρους  στα € 2,3 εκ.,  έναντι κερδών  € 1,0 εκ. την  αντίστοιχη περσινή  περίοδο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας,  το πρώτο τρίμηνο του 2012 τόσο το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ όσο και ο Όμιλος, παρουσίασαν ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, η Διοίκηση του Ομίλου, με απώτερο στόχο το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων, την υγιή ανάπτυξη του Ομίλου και την διατήρηση της ηγετικής του θέσης, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση της κοστολογικής δομής, βελτιώνει την χρηματοοικονομική του θέση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του, διατηρώντας την δυναμική των θέσεων εργασίας και αναβαθμίζοντας διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, το ανθρώπινο δυναμικό και οι ιατροί μας,  υπηρετούμε με συνέπεια το υπέρτατο αγαθό της ΥΓΕΙΑΣ με βαθιά αίσθηση ευθύνης στον συνάνθρωπο και ασθενή ενώ παράλληλα  συνεχίζουμε έμπρακτα το κοινωνικό μας έργο με σεβασμό και ευαισθησία στους συνανθρώπους μας και στην κοινωνία.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος στην Ελλάδα, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας:

Όμιλος
€ εκατ.

1Q 2012

1Q 2011

Κύκλος Εργασιών

64,2

64,8

EBITDA

5,8

2,7

Κέρδη (Ζημίες) Προ Φόρων

(2,5)

(5,4)

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)

(2,3)

(5,2)

Μητρική
€ εκατ.

1Q 2012

1Q 2011

Κύκλος Εργασιών

36,5

37,8

EBITDA

6,8

5,8

Κέρδη Προ Φόρων

3,0

1,6

Καθαρά Κέρδη

2,3

1,0

SHARE