>Τ.Τ.: Θετικό προ φόρων τρίτο τρίμηνο

>

Θετικό προ φόρων τρίτο τρίμηνο κατέγραψε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με κέρδη 25 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του εννεαμήνου, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42,46% στα 282,15 εκατ. ευρώ, έναντι 198,05 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009.

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 3,65% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009 κατά 0,15% από την 31/12/2009.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν οριακά κατά 0,47% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009 και… κατά 1,18% από την 31/12/2009.

Η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 252,06% στα 120,37 εκατ. ευρώ, έναντι 34,19 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε ικανοποιητική μείωση 5,52%, στα 208,11 εκατ. ευρώ, έναντι 220,7 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε:

“Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρουσίασε ένα θετικό τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων ύψους 25 εκατ. ευρώ και βελτιώνοντας σημαντικά τα προ φόρων αποτελέσματα του εννεαμήνου. Η οργανική του κερδοφορία, στην οποία έχει εστιαστεί μεγάλο μέρος της στρατηγικής της διοίκησης, ανήλθε στα 120 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 34 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας βελτίωση της τάξης του 252%. Η συγκράτηση και μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων, κατά 5,52% κυρίως λόγω της κατά 27,31% μείωσης των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων, αλλά και η βελτίωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, κατά 42,46%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αποτελούν τους βασικούς άξονες αυτής της βετλίωσης. Η αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αλλά και η οριακή μόνο μείωση του συνόλου των καταθέσεων, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας στο Τ.Τ. Μια εμπιστοσύνη που υποστηρίζεται από μια υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ένα χαμηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και μια πολύ ικανοποιητική ρευστότητα. Το Τ.Τ., ισχυρό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, επικεντρώνοντας στην προσπάθεια τόνωσης της πραγματικής οικονομίας και στη διοχέτευση της ρευστότητας προς τον παραγωγικό ιστό.

SHARE