>ΤΤ: Επιστρέφει την κρατική στήριξη των 224,96 εκατ.

>
Tην επαναγορα των προνοµιούχων µετοχών που διαθέτει το Ελληνικό ∆ηµόσιοστην τράπεζα αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΤαχυδροµικούΤαµιευτηρίου που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή.

Σύµφωνα µε τη σχετικήανακοίνωση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επαναγορά, από την τράπεζα, εφάπαξ ή και τµηµατικά, µέχρι το σύνολο των 60,8 εκατοµµυρίων προνοµιούχων µετοχών που κατέχονται από το ∆ηµόσιο.

Η συνολική αξία των µετοχώνανέρχεται σε 224,96 εκατ. ευρώ και θα επαναγοραστούν µε την «καταβολή µετρητών και αφού ληφθούν οι απαραίτητες προς τούτο εγκρίσεις των αρµοδίων Αρχών», όπωςαναφέρει η ανακοίνωση της συνέλευσης.

Η συνέλευση έδωσε επίσης τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της απόφασης.

SHARE