Τρ. Πειραιώς: 28 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ. για reverse split

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split), θα συζητήσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία προγραμματίστηκε για την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017
8. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών.
9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
10. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε α’ επαναληπτική γενική συνέλευση την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη.

SHARE