>Τρ. Κύπρου: Στα €306 εκατ. τα κέρδη

>
Αύξηση 13% σημείωσαν τα συνολικά έσοδα του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου για το 2010 και ανήλθαν σε €1.450 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία σημείωσαν μικρή πτώση 2% στα 306 εκατ. ευρώ λόγω της συντηρητικής πολιτικής όσον αφορά τις προβλέψεις, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το Συγκρότημα προχωρεί εξάλλου σε έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1,342 δισ. για περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής του βάσης. Όπως επισημαίνεται σχετικά, η επικείμενη έκδοση θα ενδυναμώσει την ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος με τον ενδεικτικό (pro forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τον δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχονται σε 14,0% και 12,7% αντίστοιχα, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (€818 εκατ.) με τα νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

Οι ‘Επιλέξιμες Αξίες’ της Τράπεζας συγκεκριμένα είναι (i) Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και (iii) Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.

Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων μειωμένο τελικό μέρισμα €0,03 κατά μετοχή σε μετρητά. Όπως επισημαίνεται, το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα €0,06 κατά μετοχή (συνολικό ποσό €46,6 εκατ.) που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε €0,09 κατά μετοχή, συνολικού ποσού €73,5 εκατ.

Για το 2011, τα κέρδη μετά τη φορολογία εκτιμούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Συγκρότημα πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει στις αρχές του 2010 διατηρώντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες λειτουργεί, το Συγκρότημα με προσήλωση στους στόχους του, πέτυχε στοχευμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ενίσχυσε περαιτέρω τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του.

Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση 13% και ανήλθαν σε €1.450 εκατ. για το 2010, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €725 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 18% έναντι του 2009. Παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών πριν τις προβλέψεις, η συντηρητική πολιτική του Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις, είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία να μειωθούν κατά 2% το 2010 και να ανέρχονται σε €306 εκατ., με το Συγκρότημα να είναι κερδοφόρο σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση (δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0%) και υγιή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 84%). Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1.342 εκατ., με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχεται σε 12,7%, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (€818 εκατ.) με Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 7,3%), λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον.

Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη ισολογισμού επαναβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί το Συγκρότημα. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, το Συγκρότημα συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία αυξάνοντας επιλεκτικά τα μεγέθη του στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τον ισολογισμό του και πετυχαίνοντας αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση του Συγκροτήματος με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €345 εκατ. τον Οκτώβριο 2010 προσφέρει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία για αξιοποίηση της ρευστότητάς του ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και τον στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο τελικό μέρισμα €0,03 κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα €0,06 κατά μετοχή (συνολικό ποσό €46,6 εκατ.) που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε €0,09 κατά μετοχή, συνολικού ποσού €73,5 εκατ.

• Σημαντική αύξηση συνολικών εσόδων: Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση 13% και ανήλθαν σε €1.450 εκατ. για το 2010, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

• Σημαντική αύξηση προ-προβλέψεων κερδοφορίας: Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €725 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 18% σε σύγκριση με το έτος 2009 (€612 εκατ.).

• Βελτίωση επιτοκιακού περιθωρίου: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 2,66% για το 2010 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 27 μονάδων βάσης σε σύγκριση με 2,39% το 2009.

• Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €306 εκατ. για το 2010, με το Συγκρότημα να είναι κερδοφόρο σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

• Υγιής ρευστότητα: Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 84,1%.

• Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων: Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (11,9%) διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Η μειωμένη απόδοση έναντι του 2009 οφείλεται στην αύξηση κεφαλαίου του Συγκροτήματος τον Οκτώβριο 2010.

• Ισχυρή κεφαλαιακή βάση: O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 11,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2010 με τον δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 11,0% και 8,1% αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1.342 εκατ., ο ενδεικτικός (pro-forma) δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 θα ήταν 14,0% και 12,7% αντίστοιχα.

• Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 2010 βελτιώθηκε σε 50,0% από 52,4% το 2009.

• Σημαντική αύξηση μεγεθών: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2010 σημείωσαν ετήσια αύξηση 9% και 15% αντίστοιχα.

• Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 7,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έναντι 6,7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και 5,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Παρά την αύξηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 60 μονάδες βάσης το δ΄ τρίμηνο 2010, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις διατηρήθηκε στο ικανοποιητικό επίπεδο 55% στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 118% (106% λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης).

Εκτίμηση κερδών 2011

Το Συγκρότημα συνεχίζει την ανάπτυξή του, ισχυρό παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό περιβάλλον στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η συνέπεια, η ευελιξία, η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η υγιής ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του Συγκροτήματος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το 2011 επικεντρώνονται στη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, προσδίδοντας μακροπρόθεσμη διασπορά των εσόδων, της κερδοφορίας, αλλά και των κινδύνων.

Tο Συγκρότημα παραμένει πιστό στην πολιτική του να ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα και να δίνει στόχο κερδοφορίας ακόμα και σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, όπως αυτή που συνεχίζουμε να διανύουμε. Το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη πριν τη φορολογία για το 2011 θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία για το 2011 αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010, με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ειδικότερα για τις δραστηριότητες στην Ρωσία, το Συγκρότημα αναμένει να συνεχισθεί σταθερά η ουσιαστική επέκταση των μεγεθών του και η συνεχής βελτίωση της κερδοφορίας του, με αποτέλεσμα την αυξημένη συμβολή της Ρωσίας στη συνολική κερδοφορία του Συγκροτήματος.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 2010

Γεωγραφική Ανάλυση Κερδών

Το Συγκρότημα σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία το 2010, έχοντας αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €725 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18% σε σχέση με το 2009. Παρά τη σημαντική αύξηση της προ-προβλέψεων κερδοφορίας, η συντηρητική πολιτική του Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις, είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να ανέλθουν σε €306 εκατ. έναντι €313 εκατ. το 2009.

Στην Κύπρο τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €437 εκατ. αυξημένα κατά 16% έναντι του 2009. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος αύξησε σημαντικά τη χρέωση για τις προβλέψεις για απομείωση δανείων με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να ανέλθουν σε €256 εκατ., μειωμένα κατά 9% έναντι του 2009.

Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €194 εκατ., αυξημένα κατά 34% έναντι του 2009. Παρά τις αυξημένες προβλέψεις (€184 εκατ. το 2010 σε σύγκριση με €120 εκατ. το 2009), τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €11 εκατ. έναντι €3 εκατ. το 2009.

Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €46 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε €16 εκατ. έναντι €7 εκατ. το 2009 (ετήσια αύξηση 116%).

Στις άλλες χώρες (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €23 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 12%.

Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο

Το Συγκρότημα προσαρμόζοντας την τιμολογιακή του πολιτική στο νέο οικονομικό περιβάλλον πέτυχε σημαντικά αυξημένα έσοδα από τόκους το 2010. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.041 εκατ., αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα παρά το συνεχιζόμενο ανταγωνισμό και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος συνέχισε την ανοδική του πορεία και ανήλθε σε 2,72% το δ΄ τρίμηνο 2010, έναντι 2,65% το γ’ τρίμηνο 2010 και 2,51% το δ’ τρίμηνο 2009. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 2010 ανήλθε σε 2,66% σημειώνοντας σημαντική αύξηση 27 μονάδων βάσης σε σχέση με 2,39% το 2009.

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €231 εκατ. για το 2010, έναντι €243 εκατ. για το 2009.

Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για το 2010 ανήλθαν σε €110 εκατ. έναντι €116 εκατ. το 2009.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το 2010 ανήλθαν σε €725 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8% έναντι €674 εκατ. το 2009. Παρά την αύξηση, η σημαντική αύξηση των εσόδων του Συγκροτήματος οδήγησε σε αξιοσημείωτη βελτίωση του δείκτη κόστος προς έσοδα ο οποίος διαμορφώθηκε σε 50,0%, καταγράφοντας μείωση 2,4 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του προηγούμενου έτους.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 44,0% για το 2010, σημειώνοντας βελτίωση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2009. Στην Ελλάδα ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 50,8%, καταγράφοντας σημαντική μείωση 6,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του προηγούμενου έτους.

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Το ποσοστό των δανείων πελατών με καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα («μη εξυπηρετούμενα δάνεια») επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος ανήλθε στο 7,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έναντι 6,7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και 5,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Στην Κύπρο ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 σε 7,0% (30 Σεπτεμβρίου 2010: 6,6%) και στην Ελλάδα σε 8,3% (30 Σεπτεμβρίου 2010: 7,0%).

Το Συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αύξησε τη χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων η οποία ανήλθε σε 1,35% των συνολικών δανείων για το 2010 (2009: 0,96%).

Ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 55% στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλήρως καλυμμένο με εμπράγματες εξασφαλίσεις με το ποσοστό της κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 118% (106% λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης).

Ανάλυση Ισολογισμού

Δάνεια Συγκροτήματος

Τα δάνεια του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθαν σε €28,9 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9%. Παρά τις συνθήκες που επικρατούν στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα και τη συνετή πιστοδοτική πολιτική που ακολουθεί, η αύξηση των δανείων καταδεικνύει ότι το Συγκρότημα βασιζόμενο στα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του και κυρίως στην υγιή ρευστότητά του συνεχίζει επιλεκτικά την αναπτυξιακή του πορεία επωφελούμενο από ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος στη Ρωσία ανήλθαν σε €1,9 δισ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 34%.

Καταθέσεις Συγκροτήματος

Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 σε €33,0 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 15%. Η σημαντική αύξηση στις καταθέσεις του Συγκροτήματος στην Κύπρο που ανήλθε σε 34% σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στον Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών, όπου παρατηρείται συνεχής αύξηση στον αριθμό πελατών με το Συγκρότημα να ενισχύει περαιτέρω το ηγετικό μερίδιο αγοράς του.

Η υγιής ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% καθώς και η περιορισμένη εξάρτηση του Συγκροτήματος στη χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (με τον δείκτη καταθέσεων προς ενεργητικό να ανέρχεται σε 77% στις 31 Δεκεμβρίου 2010), αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας στις αγορές χρήματος καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό σε καταθέσεις που παρατηρείται στις κύριες αγορές δραστηριοποίησης.

Κεφαλαιακή βάση

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €2,74 δισ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές τις Βασιλείας ΙΙ ανήλθε σε 11,9% ενώ ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανήλθε σε 8,1% και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 11,0%.

Τον Οκτώβριο 2010 το Συγκρότημα ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €345 εκατ. για περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής του βάσης.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το Συγκρότημα προχωρεί σε έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1,342 δισ. για περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής του βάσης. Η επικείμενη έκδοση θα ενδυναμώσει την ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος με τον ενδεικτικό (pro forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τον δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχονται σε 14,0% και 12,7% αντίστοιχα, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (€818 εκατ.) με τα νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου. Οι ‘Επιλέξιμες Αξίες’ της Τράπεζας συγκεκριμένα είναι (i) Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και (iii) Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.

SHARE