>Τρ. Κύπρου άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

>

Η Τράπεζα Κύπρου υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2011 από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).
Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει τις σημερινές ανακοινώσεις της ΕΤΑ, της ΚΤΚ και του Υπουργείου Οικονομικών για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα της άσκησης.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία συμμετείχαν 91 τράπεζες καλύπτοντας πέραν του 65% του συνόλου του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των Ευρωπαϊκών τραπεζών σε ακραίες κρίσεις και
την φερεγγυότητα τους σε υποθετικές ασκήσεις προσομοίωσης υπό συγκεκριμένες περιοριστικές
συνθήκες. Οι υποθέσεις και η μεθοδολογία συστάθηκαν για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών σε σύγκριση με επίπεδο αναφοράς 5% για τον δείκτη κύριων βασικών ίδιων κεφαλαίων και αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα των εξεταζόμενων τραπεζών.
Το ακραίο σενάριο καθορίστηκε από την ΕΚΤ και καλύπτει ένα διετές χρονικό ορίζοντα (2011-2012). Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε υποθέτοντας σταθερό ισολογισμό ως 31 Δεκεμβρίου 2010 και δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές
δράσεις. Επίσης δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου. Ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης κρίσης, ο εκτιμώμενος ενοποιημένος δείκτης κύριων ιδίων πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου θα ανέλθει σε 6,2% το 2012 υπό το ακραίο σενάριο σε σύγκριση με 8,1% το τέλος του 2010. Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες μετριασμού που λήφθηκαν από την Τράπεζα, ο δείκτης εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων αυξάνεται σε 9,5%. Ο
παράγοντας μετριασμού αφορά την έκδοση €887 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου τον Μάιο 2011 τα οποία μπορούν να απορροφήσουν ζημιές στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων απαιτεί όπως για τα αποτελέσματα και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, τα οποία θα ανακοινωθούν στις αγορές, γίνουν ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με την ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Τράπεζα Κύπρου πληροί το κριτήριο του κεφαλαίου που είχε καθοριστεί για τους σκοπούς της άσκησης. Η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων κεφαλαίου.
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επαναβεβαιώνουν την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Κύπρου, ακόμα και υπό τις πιο ακραίες και θεωρητικές συνθήκες προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα επίσης εκφράζουν την προληπτική πολιτική του Συγκροτήματος για
αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση επαρκών δεικτών κεφαλαίου, ισχυρής ρευστότητας και κερδοφορίας σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

SHARE