Τράπεζα Πειραιώς: Με 4,87% η Wellington Management Group στα δικαιώματα ψήφου

Το 4,87% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς κατέχει η Wellington Management Group από την 22.09.2015, έμμεσα μέσω επενδυτικών εταιρειών τις οποίες ελέγχει.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 98.228.053 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

SHARE