Τράπεζα Πειραιώς : Αποτελέσματα Έτους 2011

Σε 6,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές της Τράπεζας Πειραιώς για το έτος χρήσης 2011, λόγω του PSI. Η απομείωση από τα ομόλογα διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα:
Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2011
Συμμετοχή Ομίλου Πειραιώς στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI

• Ο Όμιλος Πειραιώς, μετά από απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας στις 07.03.12, συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI με το σύνολο των επιλέξιμων (eligible) ΟΕΔ και δανείων που είχε στην κατοχή του, η ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε €7,7 δισ.
• Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά τη χρήση 2011 και σχετίζεται με τo PSI ανήλθε σε €5,9 δισ (€1,1 δισ στο 9μηνο 2011 και €4,8 δισ στο 4ο 3μηνο του 2011).
Σημειώνεται ότι υπήρξε επιπρόσθετη επιβάρυνση από την αποτίμηση του εμπορικού χαρτοφυλακίου ΟΕΔ ονομαστικής αξίας €0,4 δισ, του οποίου η εύλογη αξία διαμορφώθηκε σε €0,1 δισ την 31.12.11 και η οποία αποτυπώθηκε στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2011.
• Το ΕΤΧΣ έχει ήδη παράσχει Βεβαίωση Δέσμευσης για τη συμμετοχή του στην επικείμενη ΑΜΚ της Τράπεζας μέχρι το ποσό των €5,0 δισ. Έτσι, o συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς αποκαθίσταται στο επίπεδο του 9,7% pro-forma.
Αποτελέσματα Έτους 2011
• Η προ φόρων και απομειώσεων κερδοφορία του Ομίλου για το 2011 διαμορφώθηκε σε €592 εκατ από €638 εκατ το 2010, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της ζημίας από αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου Citylink. Συμπεριλαμβάνοντας τα εν λόγω μεγέθη, αυτή διαμορφώθηκε σε €385 εκατ από €635 εκατ το 2010.
• Καθαρά έντοκα έσοδα €1.173 εκατ, -1% ετησίως.
• Καθαρά έσοδα προμηθειών €190 εκατ, + 1% ετησίως.
• Καθαρά έσοδα λειτουργίας €1.213 εκατ, -18% ετησίως. Εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (τα οποία επηρεάστηκαν δυσμενώς από τη σημαντική μείωση της αξίας των ΟΕΔ το 2011) και της ζημίας από αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου Citylink, τα καθαρά έσοδα διαμορφώνονται σε €1.420 εκατ, -4% ετησίως.
• Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 5% ετησίως στα €796 εκατ, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών στην Ελλάδα (-6%).
• Οι αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 5% ετησίως στα €372 εκατ, ενώ η προσπάθεια εξορθολογισμού των γενικών εξόδων διοίκησης απέφερε ακόμη μεγαλύτερη ετήσια μείωση 8% στα €335 εκατ.
• Το έξοδο απομείωσης της αξίας δανείων, ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά το 2011 στα €7,9 δισ έναντι €0,6 δισ το 2010, ενσωματώνοντας την απομείωση λόγω PSI, αλλά και αυξημένες προβλέψεις δανείων λόγω των συνθηκών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Εκτός αυτών, €0,3 δισ αφορούν την «ανακύκλωση» στα αποτελέσματα του αρνητικού αποθεματικού χρεογράφων του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, ενώ €84 εκατ αφορούν απομείωση αξίας αΰλων στοιχείων ενεργητικού (goodwill). Τα δύο τελευταία σημειώνεται ότι δεν επηρεάζουν τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, καθώς ήδη αποτελούσαν αφαιρετικά στοιχεία αυτών.
• Συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI μετά από φόρους, τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα – €6,6 δισ. Το καθαρό συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα του 2011, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση του «Διαθέσιμου προς Πώληση» χαρτοφυλακίου που επηρέασε την Καθαρή Θέση, διαμορφώθηκε σε -€6,3 δισ.
SHARE