>Τράπεζα Κύπρου: Ανακοίνωση

>
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της Έκδοσης Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») οι όροι της οποίας αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011 («Ενημερωτικό Δελτίο»), έχει λάβει εγγραφές ύψους €890 εκατ. περίπου εκ των οποίων €696 εκατ. προήλθαν από την καταβολή Επιλέξιμων για Ανταλλαγή Αξιών (Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18, Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007).

Οι αιτήσεις που αφορούν εγγραφή σε ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάριο Αμερικής ανήλθαν σε $93 εκατ. Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή σε Δολάρια Αμερικής αιτήσεων το αντίτιμο των οποίων καταβλήθηκε σε Ευρώ, είναι €1:$1,4220 ως η ισχύουσα ισοτιμία κατά την Ημερομηνία Έκδοσης των ΜΑΕΚ.

Η Τράπεζα έχει υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για εισαγωγή των ΜΑΕΚ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Η ημερομηνία εισαγωγής των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα ανακοινωθεί αργότερα με τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τα δύο Χρηματιστήρια.

Η έκδοση των ΜΑΕΚ θωρακίζει σημαντικά το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ενισχύοντας προληπτικά την κεφαλαιακή του θέση, με κεφάλαια που πληρούν τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος θα δοθούν στις 23 Μαΐου 2011 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο 2011.

Ημερομηνία Έκδοσης των ΜΑΕΚ ως οι σχετικοί όροι έκδοσής τους ως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι η 18η Μαΐου 2011. Οι σχετικές επιστολές παραχώρησης θα σταλούν στους κατόχους των ΜΑΕΚ στις 30 Μαΐου 2011.

SHARE