Τιτάν: Κάτω από το 5% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Σε υλοποίηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, που θεσπίστηκε με την από 20.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις σχετικές από 20.6.2014 και 22.3.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τιτάν προέβη στις 19.5.2017 στην πώληση 11.760 κοινών ιδίων μετοχών της σε 16 δικαιούχους/ στελέχη που άσκησαν τα σχετικά δικαιώματά τους, με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή ήτοι με συνολικό τίμημα 117.600 ευρώ. Οι πωληθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω της ανωτέρω πώλησης ιδίων μετοχών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Εταιρία, κατήλθε στις 19/5/2017  του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και ανέρχεται σε 4,99%.

SHARE