Τέρνα Ενεργειακή: Στις 30 Μαϊου η τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με την από 8 Μαΐου 2017 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

2.Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016

3.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016

4.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός αμοιβής τους

5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του

6.Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017

7.Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

8.Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 9 «Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.» του Καταστατικού

9.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20

10.Προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017

11.Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.

SHARE