Τέρνα Ενεργειακή: Εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ μέρισμα και νέο Δ.Σ

Τη διανομή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2016 υπερψήφισαν οι μέτοχοι Τέρνα Ενεργειακή  στην σημερινή τακτική γενική συνέλευση, στην οποία παρέστησαν 74 Μέτοχοι κομιστές 91.247.193 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,47% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επίσης, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία πενταετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, που αποτελείται από τους παρακάτω:

Μιχαήλ Γουρζή, Βασίλειο Δεληκατερίνη, Νικόλαο Καλαμαρά, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεώργιο Μέργο, Αριστείδη Ντάση, Γεώργιο Περδικάρη, Γεώργιο Περιστέρη και Γεώργιο Σπύρου εκ των οποίων οι κ.κ. Νικόλαος Καλαμαράς Γεώργιος Μέργος και Αριστείδης Ντάσης, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση η Τέρνα Ενεργειακή  στην γενική συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 91.247.193, στο σύνολό τους, οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2016 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2ο:  Εγκρίθηκε με ψήφους 91.167.662 υπέρ (99,91% επί των παρισταμένων),  18.225 κατά (0,02% επί των παρισταμένων) και 61.306 αποχή (0,07% επί των παρισταμένων), η πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2016, τα οποία στην χρήση 2016 ανέρχονται σε  18.726.331,82 €. Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος χρήσης (τρέχοντος και αναβαλλόμενου) ποσού 6.242.339,85 €,  τα καθαρά κέρδη χρήσεως της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των  12.483.991,97 € .

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε την πρόταση του Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος 0,09 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό  9.838.296,00 € το οποίο θα προέλθει από τα κέρδη της χρήσεως 2016.

Το ως άνω ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις  ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.  Για το ποσό των μερισμάτων που θα διανεμηθούν η Εταιρεία θα προβεί σε παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.4 του Ν.4389/2016.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος της χρήσης 2016 και, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος  ορίστηκε η Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.  Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 20 Ιουνίου  2017 (record date).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η καταβολή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την ALPHA BANK και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.

Θέμα 3ο:  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 91.247.193, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016.

Θέμα 4ο: Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 91.247.193, από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON»,  ο κ. Παύλος Στελλάκης  ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2017 και αναπληρωτής ο κ. Δημήτριος Δουβρής με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2016, μετά τυχόν αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 90.313.797 υπέρ (98,98% επί των παρισταμένων) και 933.396 κατά (1,02% επί των παρισταμένων),  εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία πενταετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, που αποτελείται από τους παρακάτω:

Μιχαήλ Γουρζή, Βασίλειο Δεληκατερίνη, Νικόλαο Καλαμαρά, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεώργιο Μέργο, Αριστείδη Ντάση, Γεώργιο Περδικάρη, Γεώργιο Περιστέρη και Γεώργιο Σπύρου εκ των οποίων οι κ.κ. Νικόλαος Καλαμαράς Γεώργιος Μέργος και Αριστείδης Ντάσης, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Ομόφωνα, με ψήφους 91.247.193, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Νικόλαο Καλαμαρά, Γεώργιο Μέργο και Αριστείδη Ντάση,  ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς  έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα, με ψήφους 91.247.193,  την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 91.247.193, η αύξηση του ανώτατου αριθμού των Μελών του Δ.Σ. από 9 σε 11 για την πλέον εύρυθμη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του καθώς και η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού το πλήρες κείμενο του οποίου θα έχει ως εξής:

Άρθρο 9  Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5)     έως  έντεκα (11) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που  εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9  παραμένουν ως έχουν.

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε,  με ψήφους 88.906.079 υπέρ (97,43% επί των παρισταμένων) και, 2.341.114 κατά (2,57% επί των παρισταμένων), η αμοιβή  συνολικού ποσού 47.500,00 € στο Διευθύνοντα Σύμβουλο  κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη και η αμοιβή συνολικού ποσού 30.000,00 € στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη καθώς και η συνέχιση καταβολής αμοιβής τόσο στους κ.κ Μαραγκουδάκη και Δεληκατερίνη όσο και σε τυχόν άλλα  Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα  και τομείς της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. και παρασχέθηκε  εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε, επίσης, η παροχή υπηρεσιών,  δανείων,  πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η ανάληψη της εκτέλεσης εργασιών για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.

Θέμα 10ο:  Προενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 91.247.193, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 500.000,00 €.

Επί του 11ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις,  αδειοδοτήσεις  και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

SHARE