Σύνοδος Κορυφής για το Brexit: Η ΕΕ θα διαφυλάξει τα συμφέροντα πολιτών, επιχειρήσεων, κρατών-μελών της

sunodos-korufis-brexit

Η ΕΕ θα διατηρήσει την ενότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Brexit και θα ενεργήσει με στόχο να διαφυλάξει τα συμφέροντα των πολιτών της, των επιχειρήσεων και των κρατών-μελών της, τονίζουν οι «27» Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε χθες  στις Βρυξέλλες.

«Η ΕΕ θα είναι εποικοδομητική και θα προσπαθήσει να βρει μια συμφωνία. Αυτό είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Η ΕΕ θα εργαστεί σκληρά για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα προετοιμαστεί για να μπορέσει να χειριστεί την κατάσταση και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων», αναφέρουν οι «27».

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι τρεις βασικές αρχές, στη βάση των οποίων διαρθρώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας του Brexit, περιγράφονται στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των 27 κρατών – μελών της Ε.Ε.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει την επιθυμία του να έχει στο μέλλον μια «στενή συνεργασία» με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται σε ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού.

Επισημαίνει, επίσης, ότι η διατήρηση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς αποκλείει τη συμμετοχή μίας χώρας στη βάση μιας «προσέγγισης ανά τομέα». Δηλαδή «ενα μη-μέλος της Ένωσης, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ίδιες υποχρεώσεις με ένα μέλος, δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη».

Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση, εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης, ότι οι τέσσερις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς είναι αδιαίρετες και ότι δεν μπορεί να υπάρξει «διαλογή κερασιών». Η Ένωση θα διατηρήσει την αυτονομία της όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

2. Οι διαπραγματεύσεις, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης της Ε.Ε. θα διεξάγονται με διαφάνεια και ως ενιαία δέσμη μέτρων. Με βάση την αρχή ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα», τα μεμονωμένα στοιχεία δεν μπορούν να διευθετηθούν χωριστά.

Η Ε.Ε. θα προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις με ενιαίες θέσεις και θα ασχοληθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά μέσω των καναλιών που καθορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και στις διαπραγματευτικές οδηγίες.

Σημειώνεται ότι για να μην υποβαθμιστεί η θέση της Ένωσης, δεν θα υπάρξουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών – μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου, για θέματα σχετικά με την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

3. Οι βασικές αρχές που εκτίθενται ανωτέρω, πρέπει να ισχύουν εξίσου τόσο στις διαπραγματεύσεις για τη συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και στις προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές συζητήσεις για τη μελλοντική σχέση με την Ε.Ε.

 

Θέματα με ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Πέραν των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που διαβιούν στη Μεγάλη Βρετανία, μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η διασφάλιση των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους τομείς των εξαγωγών αγροτικών και άλλων προϊόντων προς το Ηνωμένο Βασίλειο και του εισερχόμενου τουρισμού από αυτό.

Η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε μετά από πρωτοβουλία της να συμπεριληφθεί δήλωση στα πρακτικά της Συνόδου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές, οι διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα αυτών δεν συνιστούν κανενός είδους προηγούμενο για άλλη πράξη της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Ειδικό ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς υπάρχει και για έναν από τους δυο ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν έδρα έως σήμερα στο Λονδίνο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η χώρα μας έχει υποβάλλει επισήμως υποψηφιότητα να υποδεχθεί τον ένα λόγω οργανισμό, προβάλλοντας ως πλεονεκτήματα το συγκριτικά χαμηλό λειτουργικό κόστος, τη διασύνδεση με την σημαντική ελληνική βιομηχανία φαρμάκων, αλλά και το ελκυστικό κλίμα, τη διασυνδεσιμότητα, και τη γεωγραφική θέση της Αθήνας.

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ  ΚΥΠΡΟ

Ειδική αναφορά στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο κάνει το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις του Brexit, όπως συμφωνήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής των 27 κρατών – μελών.

Η Ε.Ε. θα υιοθετήσει «την όποια διμερή συμφωνία κάνει η Κύπρος και το Ηνωμένου Βασίλειο, για την εφαρμογή του κεκτημένου και την προστασία των δικαιωμάτων των Κύπριων που ζουν ή εργάζονται εντός των βρετανικών βάσεων».

 

SHARE