Σε κεφαλαιακή ενίσχυση ποσού μέχρι 237 εκατ. προχωρά η Τράπεζα Κύπρου

Ζημιές ύψους 1,371 δισ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2011 η Τράπεζα Κύπρου, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 να διαμορφώνεται στο 6,9%.

Οι ζημίες είναι αυξημένες κατά 360 εκατ. ευρώ σε σχέση με αυτές που είχε ανακοινώσει το Συγκρότημα στις 21 Φεβρουαρίου, μετά την αναπροσαρμογή του haircut στα ελληνικά ομόλογα στο 74%, από 60% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι οι ζημίες λόγω PSI ανήλθαν στα 1,682 δισ. ευρώ.

Η απομείωση των ΟΕΔ πριν τη φορολογία, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους αντιστάθμισης, ανήλθε σε 1.729 εκατ. για το 2011, η οποία αντιπροσωπεύει το 83% της ονομαστικής τους αξίας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 η λογιστική αξία των ΟΕΔ μετά την απομείωση ανέρχεται σε 616 εκατ.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση ΟΕΔ ανήλθαν σε 805 εκατ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση 11% σε σύγκριση με 725 εκατ. το 2010 και τα κέρδη μετά τη φορολογία, εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ, ανήλθαν σε 312 εκατ. ευρώ έναντι 306 εκατ. το 2010, σημειώνοντας αύξηση 2%.

Το Συγκρότημα προχωρεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης σύμφωνα το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης. Μετά την ολοκλήρωση στις 19 Μαρτίου 2012 της περιόδου της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και της μετατροπής Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) σε μετοχές, τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 592 εκατ., από τα οποία 160 εκατ. αφορούν άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και 432 εκατ. αφορούν μετατροπή ΜΑΕΚ σε μετοχές.

Συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω ποσών, οι ενδεικτικοί δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων, βασικών ιδίων κεφαλαίων και συνολικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2011 θα ανέρχονταν σε 6,0%, 8,1% και 8,4%, αντίστοιχα.

Περαιτέρω, η τράπεζα προχωρεί στην ολοκλήρωση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης όπου μπορεί να διαθέσει σε οιονδήποτε χρόνο, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2012, ποσό μέχρι 237 εκατ. που παρέμεινε από δικαιώματα προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους δικαιούχους τους μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. H τυχόν διάθεση των αδιάθετων μετοχών θα γίνει κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου και θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την τιμή άσκησης των νέων μετοχών όπως αυτή καθορίζεται από το ενημερωτικό δελτίο. Υπό την προϋπόθεση της πλήρους διάθεσης των αδιάθετων μετοχών μέχρι τις 18 Ιουνίου 2012, οι ενδεικτικοί δείκτες κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων, βασικών ιδίων κεφαλαίων και συνολικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2011 θα ανέρχονταν σε 6,9%, 9,1% και 9,4%, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις κυριότερες οικονομικές επιδόσεις, τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση 6% και ανήλθαν σε 1.541 εκατ. για το 2011, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθαν σε 28,9 δισ. και 29,7 δισ. αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έναντι 7,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ, το Συγκρότημα έχει υλοποιήσει τους στόχους κερδοφορίας για το έτος 2011 και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον, το Συγκρότημα επικεντρώνεται στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, της υγιούς ρευστότητας, της ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων.

SHARE