Σε ισχύ η ρύθμιση διανομής των 18 δισ. ευρώ στις τράπεζες

Σε ισχύ τέθηκε η πράξη του τελευταίου υπουργικού συμβουλίου για τη διανομή των 18 δισ. ευρώ (επί συνόλου 25 δισ. ευρώ) στις τράπεζες, στο πλαίσιο της μεταβατικής διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής τους.

Όπως δήλωσε σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, εντός των ημερών θα τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση, ενώ επεσήμανε ότι το θέμα το χειρίζεται η ΤΧΣ και η ΤτΕ.

Αναλυτικά η πράξη ορίζει ότι:

Η σύμβαση προεγγραφής που συνάπτεται μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πιστωτικού ιδρύματος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103), περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους:

1. Την υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση κοινών μετοχών ή έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 και των Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1 και 4, προβαίνοντας, κατά περίπτωση, σε προηγούμενη μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου και του αριθμού των υφισταμένων μετοχών.

2. Το ύψος της προκαταβαλλόμενης εισφοράς από πλευράς ΤΧΣ έναντι της μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, με τίτλους έκδοσης του ΕΤΧΣ.

3. Τη δέσμευση των μερών για την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβατότητα της εισφοράς των τίτλων αυτών με την εσωτερική αγορά ως προς τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των εισφερόμενων τίτλων και των προβλεπόμενων αποδόσεων με τις οποίες επιβαρύνονται.

4. Την αποδοχή εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος των όρων χρήσης των εισφερόμενων τίτλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενους της αγοράς ή και μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος.

5. Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ΤΧΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, κατά το διάστημα που ακολουθεί την προκαταβολή της εισφοράς του Ταμείου έως την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και τη λήψη εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος των αναγκαίων εταιρικών αποφάσεων ή εγκρίσεων για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, όπως ιδίως η τοποθέτηση έως δύο εκπροσώπων του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος.

6. Την ανάληψη από το πιστωτικό ίδρυμα της υποχρέωσης κάλυψης του κόστους και κάθε σχετικού εξόδου ή επιβάρυνσης υλοποίησης των πράξεων και ενεργειών που προβλέπονται στη σύμβαση προεγγραφής και την προκαταβολή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

7. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση μεταβίβασης από το ΤΧΣ κινητών αξιών έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος το δικαίωμα καθενός από τα ΤΧΣ και ΕΤΧΣ να απαιτήσουν την επαναμεταβίβαση τυχόν εισφερθέντων τίτλων έκδοσης του ΕΤΧΣ, σε κάθε περίπτωση με μονομερή γραπτή δήλωση προς το πιστωτικό ίδρυμα.

8. Το δικαίωμα του ΤΧΣ και του ΕΤΧΣ να απαιτήσουν την εξασφαλιστική εκχώρηση δικαιωμάτων που τυχόν κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα για την επαναγορά τυχόν εισφερθέντων τίτλων έκδοσης του ΕΤΧΣ, σε κάθε περίπτωση με μονομερή γραπτή δήλωση προς το πιστωτικό ίδρυμα.

9. Την προηγούμενη συναίνεση του ΤΧΣ σε κάθε ανακοίνωση που αφορά τη σύμβαση προεγγραφής και τις εκεί προβλεπόμενες ενέργειες.

10. Το δικαίωμα του ΤΧΣ να εκχωρήσει ως εξασφάλιση τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση προεγγραφής στο ΕΤΧΣ.

11. Το δικαίωμα του ΤΧΣ να απαιτήσει από το πιστωτικό ίδρυμα να επιστρέψει την προκαταβολή σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και στην περίπτωση που: (α) δεν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 ή (β) υπάρξει παράβαση των όρων της παραγράφου 1 της παρούσας Πράξης.

12. Την ανάληψη από το πιστωτικό ίδρυμα της υποχρέωσης να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια που θα προκαλούσε ποσοστιαία απομείωση (dilution) στην προβλεπόμενη συμμετοχή του ΤΧΣ στο κεφάλαιο του, εκτός των προβλεπομένων στο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, ή εφόσον κατά περίπτωση συναινεί εγγράφως το ΤΧΣ, και τη διατήρηση των περιορισμών αυτών για διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών μετά την προβλεπόμενη αύξηση κεφαλαίου.

13. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται μετά τη λήξη ή καταγγελία της σύμβασης προεγγραφής.

14. Τη συνομολόγηση της νομικής ισχύος, δεσμευτικότητας και εκτελεστότητας της σύμβασης προεγγραφής κατά τους όρους της.

15. Άλλους όρους, συνήθεις σε συμβάσεις παρόμοιου ή παρεμφερούς περιεχομένου.

SHARE