Σελόντα: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Η ΣΕΛΟΝΤΑ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017, το οποίο έχει ως εξής:

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016

Την Τρίτη 25/4/2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα δημοσιευθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016. Την απόφαση για τη διανομή ή μη μερίσματος θα πάρει η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017

Την Παρασκευή 29/9/2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα δημοσιευθούν οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

SHARE