Πρόστιμο 220.000 ευρώ στην εταιρεία που διέθεσε παράνομα τα Αμοιβαία Aurora Defined Benefits Fund – USD

Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 240.000 ευρώ προέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην τελευταία συνεδρίασή της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 777/23.2.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

•    Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 220.000 για παράβαση των διατάξεων του “άρθρου 36 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 92 του ν. 4099/2012 κατά περίπτωση, λόγω διάθεσης στην ελληνική αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Aurora Defined Benefits Fund – USD Accelerated Class με έδρα Τρίτη χώρα,  για την οποία διάθεση δεν είχε χορηγηθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο € 100.000 στην εταιρεία “Private Client Portfolio Investment Management  Ltd”, πρόστιμο € 40.000 στην κα Ελένη Γρυπάρη, πρόστιμο € 40.000 στον κ. Αλέξανδρο Μιντζιρίκη, πρόστιμο € 15.000 στον κ. Πέτρο Τζαμάλα, πρόστιμο € 15.000 στον κ. Παναγιώτη Φούντα και πρόστιμο €10.000 στην εταιρεία “ISIS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.”.

•    Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 12.000  στην εταιρία “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd” (Υπό Ειδική Διαχείριση), ως καθολική διάδοχο της “Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.”, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 5, 8, 13, 16 και 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

•    Την επιβολή κυρώσεων συνολικού ύψους € 8.000 στην εταιρεία “Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ”, για παράβαση των διατάξεων της παρ. 8.1 του Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, του άρθρου 2 του ν. 2843/2000, των άρθρων 13 και 14 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ.της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 19 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Δ. Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

•    Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας “MATRIX Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης” με έδρα στο Δήμο Κορίνθου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λόγω αλλαγής σκοπού της εταιρείας που αποφασίστηκε  κατά την από 30.12.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

SHARE