Πλαστικά Θράκης: Καθαρά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο 2017

Αύξηση 8,9% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου της Πλαστικά Θράκης το α΄ τρίμηνο και ανήλθε σε €76,5 εκατ. από €70,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2016, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε €7,8 εκατ. σε σχέση με €7,7 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (+0,7%), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €2,1 εκατ. σε σχέση με €3,3 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (-34,5%).

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ): Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και το EBITDA.
ΕΒΙΤ (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους): Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών.
EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους): Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του
κύκλου εργασιών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, με τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου να συνοψίζονται στα εξής:

– Αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ως απόρροια των επενδύσεων σε νέες γραμμές παραγωγής κατά τη διετία 2015-2016. Αύξηση του όγκου πωλήσεων πραγματοποιήθηκε και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα +19,2% και Συσκευασία +9,7%).

– Αύξηση της αξίας των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,9% – η αύξηση του όγκου δεν αποτυπώθηκε στο σύνολό της στην αξία των ενοποιημένων πωλήσεων διότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για άμεση διάθεση των επιπλέον όγκων, κυρίως σε νέες αγορές, ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον αρνητική ήταν στον κύκλο εργασιών και η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από την πτώση της λίρας Αγγλίας σε σχέση με το ευρώ.

– Μείωση του κόστους μεταποίησης (conversion cost) ως απόρροια της έναρξης λειτουργίας των νέων μηχανών αλλά και της απόδοσης των ενεργειών για περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών παραγωγής.

– Η τιμή της α’ ύλης παρουσίασε σταδιακή αύξηση καθόλη τη διάρκεια του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως, γεγονός το οποίο κατέστησε ακόμα πιο δύσκολη τη μετακύληση της αύξησης στη τιμή πώλησης στο α’ τρίμηνο.

– Ως απόρροια της μη μετακύλησης της αύξησης σημειώθηκε συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία προήλθε από τον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων.

– Σημαντική αύξηση των εξόδων διάθεσης, τα οποία ως ποσοστό του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 10,1% στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με 8,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε δύο λόγους: α) στην αύξηση του μεταφορικού κόστους ως απόρροια της διείσδυσης σε νέες απομακρυσμένες αγορές και β) στην αύξηση των εργαζομένων στον τομέα της διάθεσης προκειμένου να μπορεί να υποστηριχθεί ο αυξημένος όγκος πωλήσεων λόγω των νέων επενδύσεων.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2017 ανήλθε σε 128,2 εκ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκ. στις 31.12.2016 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 57,3 εκ. σε σχέση με 54,7 εκ. στις 31.12.2016. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 0,4.

SHARE