Ο κ. Κουτσός στο Δ.Σ. της Alpha Bank

ALPHA BANK
ALPHA BANK

Το Δ.Σ. της Alpha Bank, κατά την συνεδρίασή του την 7.6.2012, εξέλεξε, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον κ. Νικόλαο Κουτσό ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περί της εκλογής του νέου μέλους, θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εκτελεστικός Πρόεδρος, ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος.
Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης.
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι οι Γενικοί Διευθυντές, οι κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Οι κ.κ. Παύλος Γ. Καρακώστας και Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Αντιπρόεδρος, ο κ. Μηνάς Γ. Τάνες.
Μέλη, οι κ.κ. Γεώργιος Ε. Αγουρίδης, Αθανάσιος Μ. Βερέμης, Ευάγγελος Ι. Καλούσης και Ιωάννης Κ. Λύρας.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ άρθρο 1 ν. 3723/2008, το Ελληνικό Δημόσιο διά του υπ’ αυτού ορισθέντος (βάσει της Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 26320/Β 1278/18.6.2010) εκπροσώπου του κ. Σαράντη- Ευάγγελου Γ. Λώλου.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ άρθρο 6 παρ. 9 ν. 3864/2010, ο κ. Νικόλαος Κουτσός
ως εκπρόσωπος, και δυνάμει υποδείξεως (διά της Επιστολής αριθ. 166/30.5.2012), του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

SHARE