>Ο απολογισμός της Eurobank EFG για το 2010

>
Τον εταιρικό απολογισμό της εξέδωσε ο τραπεζικός όμιλος Eurobank EFG για το 2010. Η Eurobank EFG παρά την αρνητική συγκυρία και την ύφεση στην ελληνική οικονομία παρέμεινε κερδοφόρα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 113 εκατ. (ή € 68 εκατ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά) το 2010, με τη «Νέα Ευρώπη» να ανακάμπτει δυναμικά και να συνεισφέρει κατά € 32 εκατ. στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου, έναντι ζημιών ύψους € 44 εκατ. το 2009.

Επιπρόσθετα, τα έσοδα προ προβλέψεων διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (€ 1,5 δισ.), παρά την αύξηση του κόστους χρήματος και το δυσμενές περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές, μέσα από τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την ανάπτυξη των εργασιών, κυρίως στο εξωτερικό.

Το ενεργητικό της τράπεζας αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε € 87,2 δισ., ενώ οι συνολικές χορηγήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν σε € 58,6 δισ. στο τέλος του 2010.

Η ρευστότητα του Ομίλου διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τις καταθέσεις πελατών να ενισχύονται κατά € 850 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2010 και
να διαμορφώνονται σε € 44,4 δισ. στο τέλος του έτους.

Παράλληλα, ο Όμιλος αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, όπως η στρατηγική συνεργασία στην Πολωνία που απελευθερώνει ρευστότητα περίπου € 2 δισ. Η σχέση δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 126,6% στο τέλος του 2010 ή pro-forma σε 124,3%, από 130,4% που ήταν το Α’ εξάμηνο του ίδιου έτους.

Ειδικότερα, στη Νέα Ευρώπη το 2010 οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά € 1,7 δισ., ενώ οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά € 0,9 δισ. με τον αντίστοιχο δείκτη δανείων προς
καταθέσεις να βελτιώνεται ουσιαστικά σε 121% από 145% το 2009.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν στα € 1,36 δισ. ή 2,43% των μέσων καθαρών δανειακών υπολοίπων και παρέμειναν σταθερές τα τελευταία τρία τρίμηνα του 2010. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται στο 7,7% των ακαθάριστων χορηγήσεων, ενώ κατά τα τελευταία δύο τρίμηνα παρατηρήθηκε σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού σχηματισμού νέων ληξιπρόθεσμων δανείων.

Δείτε όλο τον απολογισμό της τράπεζας στο παρακάτω pdf

SHARE