>Νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

>
Νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, σε μία προσπάθεια να τονώσει τα δημόσια έσοδα και να περιορίσει τη «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού.

Η ρύθμιση θα προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις (έως και 45) και οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις της εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται.

Μικρότερη, σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα, θα είναι η μηνιαία δόση, ενώ, ενδεχομένως, δεν θα υπάρχει προκαταβολή.

Σημειώνεται ότι για να ενταχθεί κανείς σήμερα στη ρύθμιση πρέπει να πληρώσει προκαταβολικά 10 δόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές (με στοιχεία Ιουνίου 2011) από άμεσους και έμμεσους φόρους και από μη φορολογικά έσοδα ανέρχονται, μαζί με πρόστιμα και προσαυξήσεις, στα 41,1 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες των ποσών αυτών ανέρχονται σε 900.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από τις 900.000 οφειλετών, οι 892.000 οφείλουν ποσά μέχρι 150.000 ευρώ, από αυτούς δε, οι 716.000 οφείλουν ποσά μόλις μέχρι 3.000 ευρώ.

Όλοι οι οφειλέτες (892.000) που οφείλουν ποσά μέχρι 150.000 ευρώ, έχουν συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 4,1 δισ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα 37 δισ. ληξιπροθέσμων οφειλών αντιστοιχούν σε μόλις 14.700 οφειλέτες, εκ των οποίων οι 6.500 είναι φυσικά πρόσωπα και οι 8.200 νομικά πρόσωπα.

Η εντολή που έχει δώσει ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος είναι να εστιαστεί αμέσως η προσπάθεια στους 14.700 αυτούς οφειλέτες άνω των 150.000 ευρώ που αντιστοιχούν στο μεγάλο όγκο των ληξιπροθέσμων οφειλών.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα εκκαθαρίσει αμέσως το ποια από τα νομικά πρόσωπα ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και άρα πρόκειται για συμψηφιστική στην πραγματικότητα εγγραφή, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει ή που βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης.

Οι οφειλέτες που θα απομείνουν, που υπολογίζονται σε περίπου 10.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα εξεταστούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, δηλαδή δικηγόρων, λογιστών και ελεγκτών, η επιλογή των οποίων θα γίνει ταχύρρυθμα, καθώς η αμοιβή τους θα κινείται σε επίπεδα που επιτρέπουν την εφαρμογή ταχύρρυθμης διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης στο πλαίσιο του Κοινοτικού Δικαίου.

SHARE