Μυτιληναίος: Την 1η Ιουνίου η γενική συνέλευση για AMK 25 εκατ. ευρώ και ιστορικό μετασχηματισμό

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην γενική συνέλευση της 1ης Ιουνίου, κατά την οποία θα ληφθούν οι ιστορικές αποφάσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Μυτιληναίος, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Αναλυτικά, η Μυτιληναίος αναφέρει:

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Μαΐου 2017, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. και σε Β’ Επαναληπτική την 23η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.  αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Την 1η Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η α’ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος για την, μεταξύ άλλων,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
 2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 4. Έγκριση αμοιβών των μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
 5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
 6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
 7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 8. Εκλογή μέλους  Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
 9. Υποβολή και έγκριση: α) του από 23.03.2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών “ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ”, “PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και  “PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” από την Εταιρεία και β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 10. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών “ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ”, “PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και “PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” από την Εταιρεία, και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή/και δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
 11. Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια, η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: α) κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68)  με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία της συγχώνευσης, και β) κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€16.883.944,35) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή των μετοχών στο πλαίσιο της Συγχώνευσης σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 12. Τροποποίηση του περί εταιρικού σκοπού άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
 13. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.
SHARE