Μυτιληναίος: Μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ το ομολογιακό δάνειο

Μεταξύ 200 και 300 εκατομμυρίων ευρώ θα κινηθεί το ομολογιακό δάνειο της Μυτιληναίος, όπως γνωστοποίησε ο όμιλος στις χρηματιστηριακές αρχές. Η δημόσια προσφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει εντός του μήνα.

Η ανακοίνωση

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE