Κυριακίδης: «Δίκαιο» το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης λέει το Δ.Σ

Δίκαιο και εύλογο χαρακτηρίζει το διοικητικό συμβούλιο της Κυριακίδης το τίμημα των 4,5 ευρώ που προσφέρει η Αντίοχος Συμμετοχών, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της εταιρίας.

Οπως αναφέρει το ΔΣ, επικαλούμενο και τη σχετική έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου, το προσφερόμενο τίμημα είναι ανώτερο από:

α) τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από τη 13η Φεβρουαρίου 2017,

β) την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από τη 13η Φεβρουαρίου 2017.

Ως εκ τούτου, το ΔΣ της εταιρίας τονίζει ότι:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Τυχόν μεταβολή στους όρους απασχόλησης ή στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, δεν θα συνδέεται με την απόκτηση, καθ’ εαυτή, των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρείας, μέσω της Δημόσιας Πρότασης.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των €4,50 ανά Μετοχή βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών ανά μετοχή που αναφέρεται στην έκθεση του Συμβούλου.

Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Ε. Δεδομένου του αριθμού των Μετοχών που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα καθώς και της εκπεφρασμένης βούλησης του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, εκτιμά ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που δεν κατέχει μέχρι σήμερα στο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είτε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών ή μέσω της Δημόσιας Πρότασης ή μέσω του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους.

SHARE