Κορρές: Οι αποφάσεις της ετήσιας γενικής συνέλευσης

Αποτέλεσμα εικόνας για κορρες

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Τρίτη 23/05/2017 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 9.345.346 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,8% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:

1)    Με 9.345.346 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1η  Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2)    Με 9.205.914 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 139.432 έγκυρες ψήφους κατά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0%, μετά δικαιωμάτων ψήφου απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3)    Με 9.100.372 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 105.542 έγκυρες ψήφους κατά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και 139.432 έγκυρες ψήφους αποχής που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε την επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), και προέκρινε τις αντίστοιχες για την 18η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

4)    Με 9.205.914 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 139.432 έγκυρες ψήφους αποχής που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers για τον έλεγχο της 18ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017– 31η Δεκεμβρίου 2017).και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού/Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Υπηρεσιών Μετόχων, Τ: 213 018 8905, Ε:[email protected]

SHARE