Κεφαλαιαγορά: Ενέκρινε το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου της Νίκας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 784/22.5.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 24/4/2017 δημοσιευμένου Ενημερωτικού Δελτίου της ΝΙΚΑΣ για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με την από 2/2/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ.

SHARE