Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Κατατέθηκε και με τη μορφή σχεδίου νόμου η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τους Δήμους, τις τράπεζες και τη ΔΕΗ που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο.

Το σχέδιο νόμου που ουσιαστικά επικυρώνει την τότε πράξη ρυθμίζει χρέη Δήμων, θέματα καταβολής των εσόδων της ΔΕΗ από το ειδικό τέλος ακινήτων αλλά και θέματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το νομοσχέδιο επαναλαμβάνει τις διατάξεις της πράξης του Απριλίου που ορίζουν τα εξής:

– Την απαλλαγή από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

– Επεκτάθηκε ως τις 30 Ιουνίου η δυνατότητα απόδοσης από τη ΔΕΗ προς το Κράτος των εισπράξεων του ειδικού τέλους στα ακίνητα.

– Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τα 10 δισ. στα 50 δισ. ευρώ.

– Ορίζεται ο τρόπος τήρησης του κεφαλαίου αυτού, που κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ.

– Καταργείται η κερδοφορία ως στόχος για τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς λόγω της οικονομικής συγκυρίας καθίσταται αβέβαιη ή ανέφικτη και την παράταση του χρόνου που προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος από τρία σε πέντε χρόνια.

– Δίνεται η δυνατότητα στο ΤΧΣ να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων και με άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, πέραν των ήδη προβλεπόμενων κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.

– Καταργείται η απαγόρευση μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου σε τρίτους και της διαπραγμάτευσής τους στην οργανωμένη αγορά, καθώς, όπως επισημαίνεται, η διατήρηση αυτού του περιορισμού υπονομεύει την επιτυχία ολόκληρης της ανακεφαλαιοποίησης.

SHARE