Κέκρωψ: Απόφαση στις 24 Μαίου για reverse split και Α.Μ.Κ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΕΚΡΟΨ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η  Μαΐου 2017 κάλεσε τους μετόχους της η Κέκροψ.

Αναλυτικά σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 02 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η  Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους
Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

5. Λήψη απόφασης για α) αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής, µετά ψήφου, µετοχής της Εταιρείας µε ταυτόχρονη συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού αυτών (reverse split) και β) για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής, µετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού  αυτών, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

6. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατ΄άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6 η  Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η  Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως.

SHARE