Ιονική Ξενοδοχειακή: Αίτημα για squeeze out υπέβαλε η Home Holdings

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 22 Μαΐου 2017 από την Home Holdings, η Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά την ως άνω ημερομηνία, η Home Holdings υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €8,63 έκαστη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της από 22 Δεκεμβρίου 2016 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων, και σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στις 17 Μαΐου 2017 ο Προτείνων κατείχε συνολικά 13.281.601 μετοχές (εκ του συνόλου των 13.404.440 μετοχών έκδοσης της Εταιρείας), οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 99.08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου δεν κατείχαν Μετοχές κατά την ως άνω ημερομηνία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, με την αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος, ήτοι συνολικά 122.839 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου Μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 0.92% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των €10,02 ανά Μετοχή, σε μετρητά.

Από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθούν ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης), που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το νόμο και την υπ’ αριθμ. 1/223/28.1.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως ισχύει.

Η πρόθεση του Προτείνοντος να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.14 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 4η Απριλίου 2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ’ αριθμ. 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

SHARE