Ιντρακάτ: Αυτές είναι οι ζημιές μας από τη συμμετοχή στην ‘Αλφα Γκρίσιν

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις από τυχόν πτώχευση της ‘Αλφα Γκρίσιν, προέβη η Intrakat μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

1. Δεν υφίσταντο την 31.12.2016 απαιτήσεις της Εταιρείας μας από την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., όπως δεν υφίστανται τέτοιες απαιτήσεις και σήμερα. Επίσης, δεν υφίστανται εξασφαλίσεις της Εταιρείας μας που να αφορούν την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.

2. Το ποσοστό συμμετοχής της INTRAKAT στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. ανέρχεται σε 11,247%. Η αξία της συμμετοχής αυτής, μετά τις σωρευτικές μεταβολές που έχουν επέλθει έως την 31.12.2016, ανέρχεται σε ευρώ 51.847,81.

3. Δεν έχουν διενεργηθεί και δεν διενεργούνται πωλήσεις της Εταιρείας μας προς την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.. Ως εκ τούτου οι αναφερθείσες εξελίξεις σε σχέση με την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. δεν επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη της INTRAKAT πέραν της ως άνω αξίας της συμμετοχής μας.

SHARE