ΙΑΣΩ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία “ΙΑΣΩ Α.Ε.”, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δε θα προβεί σε διανομή μερίσματος.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο ως εξής:

• Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016: 27.04.2017

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 16.06.2017

Η εταιρεία, δε θα προβεί σε διανομή μερίσματος, για τη χρήση του 2016

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE