Ευρωσύμβουλοι: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017, το οποίο έχει ως εξής:

-Παρασκευή 28 Απριλίου 2017: Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης).

-Τετάρτη 31 Μαΐου 2017: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από το Δ.Σ της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE