ΕΥΑΘ: Μέρισμα 0,228 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

Τη διανομή πρώτου μερίσματος 0,114 ευρώ ανά μετοχή και πρόσθετου μερίσματος 0,114 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου.Κατά συνέπεια συνολικά θα διανεμηθεί ως μέρισμα το ποσό των 0,228 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά την παρακράτηση του φόρου 15%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,1938 ευρώ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2017 και η  καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 6η Ιουλίου 2017, αναφέρει η εισηγμένη.

Ταυτόχρονα, η Γ.Σ. έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

– Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και  Ορκωτών Ελεγκτών  για την 16η Εταιρική χρήση (1-1-2016 έως 31-12-2016).

– Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016).

– Επικύρωσε την εκλογή του μέλους Γκόγκου Παναγιώτη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση του  κ. Αντωνιάδη Ιωάννη.

– Επανακαθόρισε τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  αποφασίζοντας ότι η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Στυλιανή Βαλάνη, η οποία είχε εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση της 11.5.2016, να οριστεί ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Όρισε ως Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γκόγκο Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Τσιωνά Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

– Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της γραμματέως κατά την εταιρική χρήση 2016 και προενέκρινε τις αμοιβές του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, των Μελών και του Γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2017, στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2016.

– Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON A.E., για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2017 και ενέκρινε τις  αμοιβές τους.

Τέλος, έγιναν διάφορες ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας  για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στην Γ.Σ. παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 13 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.226.526 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

 

SHARE