>ΕΤΕ: Στα 259 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου

>

Στα 259 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο 9μηνο του 2010. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα κέρδη επιβαρύνθηκαν από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει την προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κερδοφορία της κατά +6% και κυρίως, να διατηρήσει την υψηλή ρευστότητά της και να ενισχύσει την ήδη υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια στο 13,1% μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου θωρακίζοντας παράλληλα τον Ισολογισμό της με αυξημένες προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν σε 991 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 35% έναντι του 9μήνου του 2009.

Τα έσοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων, σημείωσαν αύξηση 4% ως αποτέλεσμα των καλύτερων επιδόσεων του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος (7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε στο επίπεδο του 4%, παρά τις πιέσεις στην τιμολόγηση των καταθέσεων εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του προηγουμένου έτους αλλά μειώθηκαν κατά 1% σε σχέση με το β’ 3μηνο του 2010, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι τα μέτρα περιστολής λειτουργικών δαπανών αποδίδουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στην εγχώρια αγορά όπου το 9μηνο του 2010 σημειώθηκε αποκλιμάκωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3%.

Η εικόνα της κερδοφορίας του Ομίλου στο 9μηνο του 2010 ανά περιοχή δραστηριότητας

Ελλάδα: Οι ζημίες από δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε €181 εκατ. και οφείλονται σε εφάπαξ φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους €93 εκατ. (έκτακτη φορολογική εισφορά για το 2009 και έκτακτη για το 2009 αναδρομική φορολόγηση εσόδων από ομόλογα) και, ιδίως, στις ζημίες από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων ύψους €338 εκατ. (έναντι κερδών €318 εκατ. στο 9μηνο του 2009). Επίσης, τα αποτελέσματα του 9μήνου στην Ελλάδα επηρεάστηκαν και από την κατά +68% αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που ανήλθαν σε €725 εκατ. (έναντι €431 εκατ. το 9μηνο του 2009). Εντούτοις, τα οργανικά αποτελέσματα στην Ελλάδα (προ φόρων, προβλέψεων και διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά +8% σε σχέση με το 9μηνο του προηγούμενου έτους επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των οργανικών πηγών κερδοφορίας της Τράπεζας παρά την εντεινόμενη ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας.

Τουρκία: Συνεχίζοντας τη θετική τους τροχιά, τα καθαρά κέρδη της Finansbank στο 9μηνο του 2010 ανήλθαν σε €369 εκατ. (TL737 εκατ.) αυξημένα κατά +4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Σε τριμηνιαία βάση η κερδοφορία της Finansbank διατηρήθηκε στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των δύο προηγουμένων 3μήνων του 2010 (TL230 εκατ.) επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Τράπεζας και τις θετικές προοπτικές της τραπεζικής αγοράς στη γειτονική χώρα. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των συνολικών καταθέσεων κατά +30% και των δανείων κατά +22% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009.

Ν.Α. Ευρώπη: Παρά τα υψηλά επίπεδα προβλέψεων και τις γενικότερες επιπτώσεις της κρίσης, ο Όμιλος συνεχίζει να εμφανίζει κέρδη σε όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο 9μηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε €67 εκατ., μειωμένα κατά -11% έναντι του 9μήνου 2009 λόγω των αυξημένων προβλέψεων που ανήλθαν σε €147 εκατ. (+18% σε σχέση με το 9μηνο του 2009). Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώνονται σε €218 εκατ., αυξημένα κατά +6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη του ομίλου, ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, διευθύνων σύμβουλος δήλωσε: «Παρά την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία στην Ελλάδα, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας παραμένει κερδοφόρος στο 9μηνο ενός πολύ δύσκολου έτους, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα και ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια, θωρακίζοντας, παράλληλα, τον ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των ισχυρών οργανικών εσόδων του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αβεβαιότητας, τα οργανικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +5% απορροφώντας πλήρως έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, αποτιμητικές και διαπραγματευτικές ζημιές και ιστορικά υψηλές προβλέψεις.

Σ’ αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη της Finansbank στην Τουρκία και τη σταθεροποίηση των εργασιών μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου στη σημερινή αρνητική συγκυρία.

SHARE