Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Εθνική και Eurobank

Την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και 70.000 ευρώ στην Eurobank Ergasias αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης της σημαντικής μεταβολής του σχεδιασμού δημιουργίας ενιαίου ομίλου μέσω της προγραμματιζόμενης κατά το 2013 συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς τους μετόχους της εταιρίας F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 3461/2007. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων της Εταιρίας στους οποίους απευθύνθηκε η δημόσια πρόταση, σύστησε στον Προτείνοντα να καταβάλει στους μετόχους που κατείχαν μετοχές πριν την υποβολή της δημόσιας πρότασης και τις πώλησαν χρηματιστηριακά κατά το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της δημόσιας πρότασης μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης περί αναθεώρησης του τιμήματος, τη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου τιμήματος και της τιμής πώλησης κάθε μετόχου.

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας WERT RED S.à.r.l. προς τους μετόχους της εταιρίας TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 3461/2007.

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «HOME HOLDINGS Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 3461/2007.

Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας APOLLO Investment Holdco S.A.R.L. για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.

SHARE