Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Οι αποφάσεις για Dionic και Νίκας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 781/24.4.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

•    Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία “ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4099/2012 όπως ισχύει.

•    Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας  “NTIONIK AEBE” για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 4.450.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ομολογιών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ).

•    Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” για τη δημόσια προσφορά 77.573. 688 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών.

SHARE